Czy wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. może być jej pracownikiem?

prawo pracy porady dla spolki radca prawny szczecin goleniow odwolanie pozew o nadgodziny 300x202 - Czy wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. może być jej pracownikiem?

Decyzją z dnia 10 kwietnia 2017 r. ZUS Oddział w Szczecinie wskutek złożonego odwołania – przed jego przesłaniem do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – uchylił swą decyzję wydaną w stosunku do mojego klienta o niepodleganiu przez niego obowiązkowym ubezpieczeniom jako pracownikowi. Istotnym dla rozstrzygnięcia sprawy była kwestia tego czy wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. może być jednocześnie jej pracownikiem….

Kwestia możliwości zatrudnienia się w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez jedynego wspólnika owej spółki jest dość problematyczna. Bardzo często również ZUS kwestionuje możliwość nawiązania pomiędzy spółką, a jedynym wspólnikiem umowy o pracę.

Przy tym często w przedmiotowym zakresie w toku kontroli pojawiają się problemy, gdyż ,,unieważnienie” pracowniczego zatrudnienia skutkuje przyjęciem, że jedyny wspólnik podlega pod ubezpieczenia społeczne właśnie jako jednoosobowy wspólnik spółki, z wszystkimi tego konsekwencjami.

Rozwiązań przedmiotowegj sytuacji jest kilka tym niemniej nie w każdym przypadku dane rozwiązanie może być zastosowane, post factum tj. po wszczęciu przez ZUS kontroli.

W uchwale z dnia 8 marca 1995 r., I PZP 7/95 (OSNAPiUS 1995 nr 18 poz. 227) Sąd Najwyższy uznał za nieważną
umowę o pracę, którą jedyny wspólnik spółki z o.o. zawarł ze spółką, działającą przez tegoż wspólnika, jako prezesem jej jednoosobowego zarządu (art. 203 k.h. w związku z art. 58 k.c.). Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na podporządkowanie pracownika poleceniom pracodawcy, stanowiące konstytutywną cechę stosunku pracy, a nie występującą w sytuacji, gdy w spółce z o.o. utworzonej przez osobę fizyczną dochodzi do powierzenia wspólnikowi wykonywania zadań należących do zarządu spółki, zaś wspólnik ten jest równocześnie jej jednoosobowym zarządem.
W przeciwnym razie trzeba by uznać możliwość podporządkowania pracownika „samemu sobie”, co jest pojęciowo wykluczone. 

Należy jednak wskazać, że co do zasady zgodnie z przepisami prawa jedyny wspólnik spółki może być zatrudniony – pod pewnymi warunkami – w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie umowy o pracę.

Jednakże w takiej sytuacji najlepiej zabezpieczyć się uprzednio dokonując aktualizacji swej sytuacji prawnej w zakresie sfery korporacyjnej.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub też innym zakresie, w szczególności w sprawie z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, a także prawa rodzinnego, spadkowego, dochodzenia roszczeń (windykacji) zachęcam do kontaktu.