Czy wojskowa służba zasadnicza ułatwia uzyskanie prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych?

praca w warunkach szczegolnych odwolanie od decyzji zus prawo do emerytury radca prawny kancelaria prawna goleniow szczecin stargard 300x200 - Czy wojskowa służba zasadnicza ułatwia uzyskanie prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych?

W celu uzyskania prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych konieczne jest w szczególności osiągnięcie co najmniej 15 lat pracy w warunkach szczególnych, dość często ubezpieczonym brakuje niewielkiego okresu czasu do spełnienia powyższego warunku. Dlatego, też warto przyjrzeć się możliwości zaliczenia okresu odbywania zasadniczej służby wojskowej do okresu wymaganego do nabycia prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych….

Obecnie wyznacznikiem interpretacji przepisów w przedmiotowym zakresie jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2013 r., sygn. akt sprawy: II UZP 6/13, wydana przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego zgodnie z którą:

„czas zasadniczej służby wojskowej odbytej w okresie obowiązywania art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 1974 r., zalicza się do okresu pracy w szczególnych warunkach, o ile pracownik po zakończeniu odbywania służby został zatrudniony w tych samych warunkach przez pracodawcę, u którego był zatrudniony w chwili powołania do służby. Warunki powrotu pracownika do poprzedniego zatrudnienia po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w okresie od 29 listopada 1967 r. do 5 sierpnia 1979 r. określał art. 106 ust. 1 ww. ustawy”.

Podobnie między innymi wskazał Sąd Najwyższy w wyroku  z dnia 6.04.2006r. sygn. akt III U UK 5/06.

Istotnym jest w szczególności zachowanie 30 dniowego terminu do zgłoszenia się do pracodawcy, po zakończeniu odbywania służby wojskowej – pracodawca zobligowany był w takim przypadku pracownika zatrudnić.

Orzeczenie należy interpretować w ten sposób, że osoba, która uprzednio wykonywała pracę w warunkach szczególnych, następnie zaś odbywała służbę wojskową i po jej zakończeniu w ciągu 30 dni zgłosiła się do pracodawcy, ma prawo do zaliczenia okresu odbywania przez Panią zasadniczej służby wojskowej do okresu pracy wykonywanej w szczególnych warunkach. Podobnie w przypadku, gdy pracownik rozpoczął wykonywanie innej pracy w warunkach szczególnych.

W przedmiotowym zakresie pojawia się natomiast dodatkowa kwestia tj. czy okres zasadniczej służby wojskowej zalicza się do okresu pracy w warunkach szczególnych, gdy, żołnierz przed powołaniem do zasadniczej służby wojskowej w ogóle nie był zatrudniony, ale po zwolnieniu z tej służby w ciągu trzydziestu dni podjął zatrudnienie i pracował w szczególnych warunkach pracy”.

Stanowisko pozytywne w przedmiotowym zakresie zajął Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 11 stycznia 2017 r., sygn. akt: III AUa 808/16, zgodnie

„Czas zasadniczej służby wojskowej zalicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia emerytury w niższym wieku emerytalnym (art. 184 w związku z art. 32 ust. 1 u.e.r.f.u.s.) także wtedy, gdy, żołnierz przed powołaniem do zasadniczej służby wojskowej w ogóle nie był zatrudniony, ale po zwolnieniu z tej służby w ciągu trzydziestu dni podjął zatrudnienie i pracował w szczególnych warunkach pracy”.

 Zauważyć należy także, że w wyroku Sądu Najwyższego z 5 sierpnia 2014 r., I UK 442/13 (LEX nr 1491097), uznano, że czas zasadniczej służby wojskowej zalicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia emerytury w niższym wieku emerytalnym (na zasadach wynikających z art. 184 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy emerytalnej) także wtedy, gdy żołnierz przed powołaniem do zasadniczej służby wojskowej nie był (w ogóle) zatrudniony, ale po zwolnieniu z tej służby w ciągu 30 dni podjął zatrudnienie i pracował w szczególnych warunkach pracy.

Przedmiotowe rozstrzygnięcia dają nadzieję dla osób walczących z ZUS o prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych.

Jeżeli zainteresowany jesteś sprawami o prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, Ty albo Twoja bliska Ci osoba, kolega, koleżanka może posiadać prawo do takiej emerytury zachęcam do zapoznania się także z poniższymi sprawami stworzonymi przeze mnie na podstawie wygranych przeze mnie spraw o prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych:

Czy można przywrócić termin do odwołania w sprawie odmowy przyznania emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych?

 

Wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w warunkach szczególnych – czy warto walczyć z ZUS?

 

Czy praca w warunkach szczególnych musi być wykonywana stale w pełnym wymiarze czasu pracy?

 

Czy warto odwołać się od decyzji odmawiającej prawa do emerytury pomostowej?

 

 

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.