Czy wykonywanie dozoru inżynieryjno-technicznego lub kontroli daje prawo do wcześniejszej emerytury?

wczesniejsza emerytura odwolanie od decyzji zus szczecin krus radca prawny adwokat odwolanie od wypowiedzenia 300x200 - Czy wykonywanie dozoru inżynieryjno-technicznego lub kontroli daje prawo do wcześniejszej emerytury?

Wyrokiem z dnia 23 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt:  VI U 247/18) zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS odmawiającą prawa do wcześniejszej emerytury jedną z kwestii rozpatrywanych w toku postępowania było to czy sprawowanie dozoru inżynieryjno-technicznego lub kontroli daje prawo do wcześniejszej emerytury?

Należy wskazać, że w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych to na odwołaującym się spoczywa wykazanie swoich racji przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych. Powołanie wniosków dowodowych dopiero na etapie postępowania odwoławczego może spowodować, że Sąd owe wnioski oddali i mimo tego, że okoliczności faktyczne przemawiają na naszą korzyść owego prawa nie otrzymamy. Istotnym jest więc zarówno zebranie materiału dowodowego jak i odpowiednie przygotowanie odwołania.

Podkreślenia wymaga, że sprawowanie dozoru inżynieryjno-technicznego samo w sobie nie stanowi pracy w warunkach szczególnych ani o szczególnym charakterze a więc nie daje prawa do wcześniejszej emerytury.

Istotnym jest czy ów nadzór pełniony jest nad pracownikami wykonującymi pracę w warunkach szczególnych (ze wskazaniami jak poniżej).

Jak wskazano w wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27.09.2016 r., sygn. akt: III AUa 676/16 ,,Nie dyskwalifikuje pracy ubezpieczonego jako pracy w warunkach szczególnych wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu fakt, iż uczestniczył on obowiązkowo w odprawach, jak również zapoznawał się z dostarczaną mu dokumentacją techniczną, skoro było to niewątpliwie niezbędne dla prawidłowego wykonywania przez niego dozoru technicznego – było elementem tej pracy. Nie podważa takiej oceny również to że miał biuro, skoro z przeprowadzonego postępowania dowodowego wynikało, że stale i w pełnym wymiarze pracował na wydziałach produkcyjnych, gdzie wykonywano prace w warunkach szczególnych, gdyż tego wymagał charakter i zakres powierzonych mu obowiązków.”

Odwołując się do stanowiska Sądu Najwyższego (wyroku z dnia 24 września 2009 r., II UK 31/09), należy zwrócić, uwagę że czym innym jest wykonywanie czynności administracyjno – biurowych ściśle związanych ze sprawowaniem dozoru inżynieryjno – technicznego, a czym innym wykonywanie w ramach zakresu obowiązków również innych czynności, niemających związku z wykonywaniem bezpośredniego dozoru nad procesem produkcji. Wykonywanie takich czynności w ramach zakresu obowiązków na danym stanowisku pracy uniemożliwia sprawowanie dozoru stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, a w konsekwencji wyłącza zaliczenie takiego okresu zatrudnienia do pracy w szczególnych warunkach (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2011 r., II UK 48/11; wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 sierpnia 2012 r., III AUa 374/12).

 

Przykładowo Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 września 2009 r., (II UK 31/09) wskazywał, że jeśli czynności ogólnie pojętej kontroli oraz dozoru inżynieryjno-technicznego wykonywane są stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na stanowisku pracy związanym z określoną w pkt 24, działu XIV, wykazu A rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 r. kontrolą lub dozorem inżynieryjno – technicznym, to okres wykonywania tej pracy jest okresem pracy uzasadniającym prawo do świadczeń na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu, niezależnie od tego ile czasu pracownik poświęca na bezpośredni dozór pracowników, a ile na inne czynności ściśle związane ze sprawowanym dozorem i stanowiące jego integralną część, takie jak sporządzanie związanej z nim dokumentacji. W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy wskazywał, że osoba wykonująca dozór inżynieryjno – techniczny nad pracami wykonywanymi w warunkach zagrażających bezpieczeństwu, nie musi stale przebywać na stanowiskach, gdzie jest wykonywana praca, w zakresie jej obowiązków musi być bowiem przewidziane sporządzanie dokumentacji, planów organizacyjnych i innych czynności (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2008 r., I UK 195/07). Zauważyć także należy, iż w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 stycznia 2009 r.. Sąd Najwyższy wskazywał, że nie ma rozstrzygającego znaczenia, w jakim zakresie ubezpieczony wykonuje dozór inżynieryjno – techniczny, tj. czy wykonuje go bezpośrednio, czyli osobiście lub pośrednio, czyli przez podległych mu służbowo pracowników. Przy ocenie, czy dozór stanowi pracę w szczególnych warunkach, łącznikiem jest narażenie ubezpieczonego na czynniki istniejące na stanowiskach pracy podwładnych zatrudnianych w szczególnych warunkach, a z tego punku widzenia nie jest istotne, czy nadzór dotyczył pracy wykonywanej przez pracowników podległych mistrzom bądź brygadzistom, czy też czynności tych ostatnio wymienionych pracowników, skoro przełożeni pracowali w takich samych warunkach jak ich podwładni. Sprawowanie w ramach zakresu czynności dozoru również nad pracami niewymienionymi w wykazie A także nie wyłącza zakwalifikowania tego dozoru jako pracy w szczególnych warunkach. Z brzmienia pkt 24, działu XIV, wykazu A wynika bowiem, że warunkiem zakwalifikowania określonego w nim dozoru i kontroli jako pracy wykonywanej w warunkach szczególnych jest to, aby na oddziałach i wydziałach, na których czynności te są wykonywane, jako podstawowe były wykonywane prace wymienione w wykazie A. Jeżeli zatem pracownik wykonuje bezpośrednio czynności dozoru stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, to objęcie tym dozorem także innych prac wykonywanych na tych oddziałach i wydziałach, a niewymienionych w wykazie A, nie pozbawia czynności dozoru inżynieryjno – technicznego charakteru pracy w szczególnych warunkach (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2007 r.,).

Podkreślenia wymaga jak wskazał Sąd Apelacyjny w Poznaniu:

,,Zauważyć nadto wypada, że ubezpieczony, którego dotyczyła sprawa rozpoznawana przez Sąd Najwyższy, zajmował się przede wszystkim koordynowaniem robót budowlanych, inwestycyjnych i montażowych. Z powyższych względów uznano, iż ubezpieczonemu nie przysługuje emerytura związana z pracą w szczególnych warunkach. W przedmiotowej sprawie, jak wynika z ustalonego stanu faktycznego, odwołujący nie pełnił roli koordynatora, a jak już wskazywano powyżej, bezpośrednio kierował robotami budowlano – montażowymi oraz w sposób czynny nadzorował i kontrolował proces budowlany. Takim koordynatorem w ustalonym stanie faktycznym był zwierzchnik odwołującego, który – jak wskazano powyżej – w początkowych okresach zatrudnienia odwołującego nadzorował jego pracę – w tym sensie sprawdzał, czy wywiązuje się w sposób prawidłowy z powierzonych mu obowiązków nadzorczych nad brygadami pracującymi na danej budowie.” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 października 2016 r. III AUa 2470/15).

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

Odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.

w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.