Czy choroba zawodowa uzasadnia prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy?

adwokat radca prawny zus odwolanie od decyzji prawo ubezpieczen spolecznych szczecin stargard wczesniejsza emerytura zasilek renta z tytulu niezdolnosci do pracy 300x200 - Czy choroba zawodowa uzasadnia prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy?

 

Renta z tytułu niezdolności do pracy należy do świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych, przy tym w świetle moich obserwacji coraz częściej ZUS owego świadczenia ubezpieczonym odmawia. W niniejszym poście skupimy się na kwestii wpływu chorobowy zawodowej na prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy….

Tytułem wstępuje należy wskazać, że zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach u retnach z FUŚ prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznienastępujące warunki:

  1. został uznany za niezdolnego do pracy,
  2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,
  3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), określonych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Wymóg powstania niezdolności do pracy w określonym ustawą emerytalną czasie nie obowiązuje w stosunku do osoby, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,
  2. spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego

oraz

legitymuje się co najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety) i 25-letnim (w przypadku mężczyzny)    okresem składkowym i nieskładkowym.

Z tym, że należy pamiętać, że odrębną podstawę prawną zawiera ustawa wypadkowa na podstawie, której również można uzyskać rentę, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

„renta z tytułu niezdolności do pracy” – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

Zazwyczaj w sprawach z odwołania od decyzji ZUS o odmowie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy spornym jest to czy ubezpieczony jest, czy też nie jest niezdolny do wykonywania pracy.

Niezdolność do pracy w toku postępowania przed ZUS stwierdzają lekarze orzecznicy i po wniesieniu sprzeciwu (konieczny element w celu uzyskania później możliwości zaskarżenia decyzji ZUS) komisja lekarska ZUS, zaś w toku postępowania z odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych biegli sądowi.

Jak się więc ma choroba zawodowa do stwierdzenia niezdolności do wykonywania pracy przez ubezpieczonego?

 

Należy wskazać, że samo stwierdzenie choroby zawodowej u ubezpieczonego nie powoduje, że jest on niezdolny do pracy i przysługuje mu prawo do retny.

Jak wskazał w szczególności Sąd Apelacyjny w Białmystoku:

,,Do przyznania prawa do renty nie jest wystarczające stwierdzenie u ubezpieczonego choroby zawodowej. Niezbędną przesłanką do przyznania tego świadczenia jest istnienie niezdolności do pracy jako skutku tejże choroby.”Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 stycznia 2018 r. III AUa 28/17.”

 

W praktyce dość często jest tak, że występowanie choroby zawodowej zbiega się z częściową, a nieraz całkowitą niezdolnością ubezpieczonego do pracy.

Podkreślenia jednak wymaga, iż ocena niezdolności do pracy z medycznego punktu widzenia wymaga wiadomości specjalnych i Sąd nie może opierać ustaleń w tym zakresie na własnym przekonaniu (wyrok Sądu Najwyższego z 24 lutego 2010 r. w sprawie sygn. akt II UK 191/09 ). Nadto, w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy podstawowym dowodem jest dowód z opinii biegłego, a sąd nie może poczynić ustaleń sprzecznych z tą opinią, jeśli jest ona prawidłowa i jeżeli odmienne ustalenia nie mają oparcia w pozostałym materiale dowodowym (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 30 czerwca 2016 r. III AUa 284/16, ).

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.
  3. zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.