Czy zmiany w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia od 2016 r. to rewolucja?

prawnik szczecin radca prawny szczecin 214x300 - Czy zmiany w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia od 2016 r. to rewolucja?

W nawiązaniu do pojawiających się pytań czytelników przybliżam w poście zmiany w zakresie ,,ozusowania” umów zlecenia, które nastąpią poczynając od stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ponadto, zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych uniemożliwiają też zawieranie podwójnych umów, w taki sposób, aby unikać ozusowania.

W świetle obowiązujących przepisów płacenia niskich składek było możliwe poprzez zawarcie jednej umowy od której pobierano składki, przy tym wynagrodzenie objęte tą umową było niskie, co za tym idzie składki opłacane od umowy również były niskie. Natomiast drugia i kolejna z umów zlecenia zawierana była już na wyższe sumy, od których jednak nie trzeba było opłacać składek.

Po nowelizacji składki trzeba będzie opłacać od wszystkich umów zlecenia ale tylko do chwili, gdy osiągnięty zostanie limit wynagrodzenia z tych umów do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę np.

Zleceniobiorca zawiera 5 umów zlecenia, z każdej z nich otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 500 zł. Uprzednio można było wskazać jedną z tych umów i opłacać składki od kwoty 500 zł. Po zmianie w w/w przypadku trzeba będzie opłacać składki do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2015 r. jest to 1750 zł.

Innymi słowa Zleceniobiorca nie będzie musiał odprowadzać składek od każdej umowy zlecenia, jeśli łączna podstawa wymiaru składek z umów zleceń lub zlecenia z innym tytułem do ubezpieczeń wyniesie co najmniej kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu.

Ponadto, jeśli zleceniobiorca prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą, to zapłaci obowiązkowe składki z tytułu prowadzonej działalności, jeżeli podstawa wymiaru składek z umowy zlecenia będzie niższa od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązującej osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jeśli zleceniobiorca prowadzi działalność gospodarczą oraz posiada prawo do preferencyjnych składek ZUS, to wówczas zobowiązany jest odprowadzić składki również od umowy zlecenia.

W mojej ocenie wprowadzone zapisy nie są korzystne ani dla zleceniobiorców ani dla zleceniodawców. Dzięki zmianom więcej pieniędzy wpłynie do ZUS i mniej pieniędzy wpłynie do kieszeni Zleceniobiorców. Przełożenie przy tym kwoty składek na wysokość i prawo do emerytury, w mojej ocenie będzie faktycznie iluzoryczne. Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule – tak zmiany w zakresie oskładkowania umów zlecenia to rewolucja i obawiam się, że niestety jak rewolucja francuska zjadać będzie ona własne dzieci, czyli zleceniobiorców, którzy mieli być ,,beneficjentami” tych zmian.

Jeżeli posiadasz problem prawny w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, zachęcam do kontaktu mailowego.