Dodatkowe świadczenia od pracodawcy dla pracownika bez ZUS.

prawnik szczecin radca prawny zus oskladkowanie 300x200 - Dodatkowe świadczenia od pracodawcy dla pracownika bez ZUS.

Wojna pomiędzy ZUS, a przedsiębiorcami o oskładkowanie świadczeń wypłacancych pracownikom trwa w najlepsze. Tym razem pracodawcy (i pracownicy) byli górą, gdyż Sąd Najwyższy uznał ryczałt wypłacany pracownikowi za dojazdy do pracy za zwolniony z oskładkowania.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 22 czerwca 2015 r. I UK 340/14 pogląd, że ekwiwalenty pieniężne wypłacane pracownikom z tytułu kosztów przejazdów do pracy na podstawie układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.) Sąd Najwyższy wyrażał i uzasadniał miedzy innymi w wyrokach z: 3 kwietnia 2008 r., II UK 172/07 (OSNP 2009 nr 13-14, poz. 181) oraz 2 grudnia 2009 r., I UK 201/09 (niepublikowany).

Ten zdaje się klarowny pogląd nie podzieliły ani Sąd I ani Sąd II instancji, jak również ZUS. Dopiero SN uchylił zapadłe rozstrzygnięcie, z wymienionego wynika więc, że warto walczyć do samego końca.

Oczywiście nie da się ukryć, że przedmiotowe rozwiązanie może zostać wykorzystane jako próba optymalizacji wynagrodzenia za pracę pod względem jego oskładkowania. Dlatego też SN antycypując powyższe wskazał, że:

,,Tylko wtedy, gdyby uzgodniony ryczałt za dojazdy do i z pracy skarżącej przewyższał faktycznie wymagane dni jej pracy lub umownie przypisane do tych dni ilości przejechanych kilometrów, możliwe byłoby uznanie, że w części takiej rekompensaty finansowej, która potencjalnie przekraczałaby adekwatne uzgodnienia stron stosunku pracy, wypłacony skarżącej potencjalnie częściowo „zawyżony” ryczałt stanowiłby element dodatkowego („ukrytego”) wynagrodzenia za pracę, który w ewentualnie ustalonej „nadwyżce” podlegałby obowiązkowi składkowemu.”

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w zakresie oskładkowania danych świadczeń zachęcam do kontaktu.