Emerytura pomostowa, także za okres pracy zagraniczny?

radca prawny adwokat szczecin renta z tytulu niezdolnosci do pracy porady krus skuteczny prawnik stargard alimenty odwolanie od wypowiedzenia odwolanie od decyzji zus 300x200 - Emerytura pomostowa, także za okres pracy zagraniczny?

Należy wskazać, że rozstrzygnięcie w zakresie kwestii zaliczenia okresu pracy zagranicznej wydał Sąd Apelacyjny w Gdańsku odnosząc się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o czym w niniejszym poście…

Czy zagraniczny staż pracy ma wpływ na prawo do emerytury pomostowej?

Kwestię tę rozstrzygnął Sąd Apelacyjny w Gdańsku (sygn. akt III AUa 869/18) dnia 11 grudnia 2018 r. wskazując w swym wyroku, że:

„błędne jest stanowisko organu rentowego w przedmiocie możliwości uwzględnienia przy ustalaniu prawa do emerytury pomostowej zagranicznych okresów ubezpieczenia. Przedmiotowa kwestia została, bowiem rozstrzygnięta wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 30 maja 2018 r. wydanym w sprawie C-517 /16 w wyniku pytania prejudycjalnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku”.

Sąd wskazał, że:

„TSUE uznał, że świadczenie takie jak polska emerytura pomostowa jest świadczeniem z tytułu starości w rozumieniu rozporządzenia nr 883/2004, a nie świadczeniem przedemerytalnym w rozumieniu tego rozporządzenia. Powyższe oznacza, że również zagraniczne okresy ubezpieczenia z innych państw członkowskich muszą zostać uwzględniane przy ocenie, czy ubezpieczony nabył prawo do emerytury pomostowej”.

Jak wskazał również Sąd Okręgowy w Tarnowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

,,wskazać należy iż okres pracy za granicą może być zaliczony do okresu pracy w warunkach szczególnych (choć w przedmiotowej sprawie nie wchodzi to w grę bowiem praca odwołującego w H. C. nie może być zakwalifikowana jako praca w warunkach szczególnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych)Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 5 lutego 2020 r. IV U 944/19”.

Okresy pracy zagranicznej mają więc wpływ na prawo do emerytury pomostowej.

KONTAKT Z KANCELARIĄ  – PORADY PRAWNE, PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH I PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  • odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  • w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu dochodzenia roszczeń (windykacji).