Czy nienależyte wykonanie umowy o obsługę księgowo-kadrową uzasadnia odszkodowanie?

radca prawny szczecin adwokat prawo pracy zus porady prawne alimenty podzial majatku wspolnego zniesienie wspolwlasnosci 300x200 - Czy nienależyte wykonanie umowy o obsługę księgowo-kadrową uzasadnia odszkodowanie?

Wyrokiem z dnia 15 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie (sygn. akt: XI GC 1836/18) zasądził na rzecz mojej klientki kwotę 84 206 zł tytułem nienależytego wykonania zobowiązania. Zagadnieniem prawnym rozpatrywanym przez Sąd była kwestia nienależytego wykonania umowy na obsługę księgowo-kadrową….

Jak wskazał Sąd rozstrzygający sprawę:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Natomiast art. 415 k.c. stanowi, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Jak wskazał przy tym Sąd również ustna umowa – jeśli jest wykazana w toku postępowania – jest wiążąca, ze wszystkiego tego konsekwencjami.

 

Ponadto należy wskazać, że księgowa działając jako podmiot profesjonalny winna podejmować uwzględniające ów profesjonalny charakter świadczenia usług.

Obowiązki wynikające z umowy.

W szczególności zaś na podmiocie spoczywa obowiązek dokonania odpowiedniego wyrejestrowania oraz dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w ustawowych terminie.

W przypadku, gdy przedmiotowe powoduje szkodę po stronie klienta – strony umowy o obsługę kadrowo-księgową druga strona ponosi za ową szkodę odpowiedzialność. Przedmiotową szkodę stanowi w szczególności zasiłek, który ubezpieczona uzyskałaby, gdyby druga strona dopełniła swych obowiązków w sposób należyty.

WAŻNE:

Obowiązek wykazania faktów z których powódka/powód wywodzi fakty dla siebie istotne spoczywa na powodzie. Udźwignięcie tego ciężaru dowodowego, za pomocą wszystkich dostępnych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego dowodami, ma przesądzające znaczenie dla pozytywnego rozpatrzenia sprawy.

 

Zachęcam również do zapoznania się z innymi postami o zbliżonej tematyce:

Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek na basenie?

 

KONTAKT Z KANCELARIĄ  – PORADY PRAWNE, PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH I PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji w ww. zakresie lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownikapracodawcy, w zakresie między innymi:

  • odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.;
  • w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.;

zapraszam do kontaktu. Zachęcam również do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu dochodzenia roszczeń (windykacji).