Jak dochodzić diet za podróże służbowe kierowców?

odwolanie od decyzji zus radca prawny adwokat porada prawna prawo ubezpieczen spolecznych szczecin stargard koszalin adwokat wczesniejsza emerytura kierowca 300x194 - Jak dochodzić diet za podróże służbowe kierowców?

Wyrokiem z dnia 21 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Choszcznie IV Wydział Pracy (sygn. akt: IV Np. 7/17) zasądził na rzecz mojego klienta kwotę 25 229,80 zł wraz z odsetkami. Jedną z kwestii prawnych, która pojawiła się w sprawie było dochodzenie diet tytułem podróży służbowych kierowcy….

W sprawie sądowej o zapłatę należności pracownika od pracodawcy istotne znaczenie ma postępowanie dowodowe i to na pracowniku jako powodzie spoczywa ciężar wykazania zasadności jego roszczeń. Pracownik zobowiązany jest więc nie tylko wyliczyć wysokość dochodzonego roszczenia ale także zgłosić wnioski dowodowe na poparcie swego stanowiska. W sprawach o zapłatę diet powołać należy również dowodów z opinii biegłego, z tym, że dowód ten nie zastępuje wykazania zasadności roszczeń, a jedynie może służyć dokładnemu ustaleniu dochodzonej przed Sądem Pracy należności.

Jak wskazał Sąd w w/w wyroku ,,zgodnie z art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców kierowcy w podróży służbowej przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalone na zasadach określonych w przepisach art. 77(5) par. 3-5 kodeksu pracy. Podróż służbowa kierowcy, to w myśl art. 2 pkt 7 ustawy, o jakiej mowa, w brzmieniu obowiązującym od 3 kwietnia 2010 r., to każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu na polecenie pracodawcy: a) przewozu drogowego poza miejscowość siedziby pracodawcy lub b) wyjazd poza taką miejscowość w celu dokonania przewozu drogowego.”

Sąd wskazał, iż w związku z powyższym na podstawie przepisów art. 77(5) par. 3 do 5 kodeksu możliwym jest formułowanie roszczeń w szczególności o diety.

Przy tym istotnym pozostaje również treść pozostałych aktów prawa pracy w tym regulaminu wynagradzania, umowy o pracę lub układu zbiorowego pracy.

W przypadku więc, gdy w Twoim przypadku pracodawca nie wypłacił należnego Ci wynagrodzenia możesz dochodzić jego zapłaty.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.