Jak nie formułować przyczyn wypowiedzenia?

radca prawny prawo pracy adwokat odwolanie od wypowiedzenia wypadek przy pracy zus ubezpieczenia spoleczne renta 300x193 - Jak nie formułować przyczyn wypowiedzenia?

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Stargardzie IV Wydziału Pracy z dnia 21.03.2019 r., sygn. akt: IV P 119/18 mój Mandant uzyskał prawo do odszkodowania. Jednym z zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie był sposób formułowania przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę…..

Należy wskazać, iż przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę musi być konkretna i rzeczywista. Brak konkretności w zakresie wskazania przyczyny wypowiedzenia skutkuje tym, że wypowiedzenia jest wadliwe formalnie, w związku z czym, co do zasady, pracownik może skutecznie żądać odszkodowania przed Sądem Pracy.

W przypadku nierzeczywistej przyczyny wypowiedzenia mówimy natomiast o niezasadności wypowiedzenia, co również uzasadnia prawo do odszkodowania. Pracownik ma oczywiście również prawo żądać przywrócenia do pracy.

Odnośnie pierwszego z zagadnień należy wskazać, za orzecznictwem Sądu Najwyższego, że wskazanie jako przyczyny wypowiedzenia “niespełnienia oczekiwań pracodawcy w związku z zajmowanym stanowiskiem”, bez konkretyzacji, o jakie oczekiwania chodziło, nie może być uznane za podanie konkretnej i rzeczywistej przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony w rozumieniu art. 30 par. 3 i art. 45 § 1 KP (wyr. SN z 12.12.2001 r., I PKN 726/00 OSNAPiUS 2003, Nr 23, poz. 566).

Podobnie w przypadku użycia innych ogólnikowych zwrotów np. Wypowiadam umowę o pracę z powodu; ,,utraty zaufania”, ,,nienależytego wykonywania obowiązków”. W odniesieniu do tak sformułowanego wypowiedzenia, należy przyjąć, co do zasady – gdyż każdy stan faktyczny sprawy należy analizować odrębnie przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności – iż przyczyna jest nazbyt ogólnikowa jako taka nie spełniająca minimalnych wymogów przyczyny wypowiedzenia.

Uzasadnieniem wymienionego jest to, iż pracownik w chwili otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu winien wiedzieć czym kierował się pracodawca składając mu oświadczenia o wypowiedzenie umowy o pracę, w celu oceny czy uznaje przyczynę wypowiedzenia za uzasadnioną czy też z przyczyną tą się nie zgadza.

Ogólnikowe przyczyny lub przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę powoduje, iż pracownik chcąc poznać motywy jakimi faktycznie kierował się pracodawca wypowiadając mu umowę o pracę musi złożyć odwołanie od wypowiedzenia do Sądu Pracy.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.