Jak uzyskać wyższą emeryturę?

wysokosc emerytury zus odwolanie od decyzji skuteczny prawnik szczecin adwokat stagard koszalin 300x200 - Jak uzyskać wyższą emeryturę?

Wyrokiem z dnia 8 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS w przedmiocie wysokości kapitału początkowego (sygn. akt sprawy: VI U 1071/17). W zakresie możliwości uzyskania wyższej emerytury….

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż warto zasięgnąć porady prawnej w zakresie tego czy świadczenie obliczone zostało w prawidłowej wysokości. Emeryturę bowiem otrzymujemy, co do zasady, raz na całe życie, a więc warto zainteresować się przedmiotową kwestią.

Należy również pamiętać, że o wysokości podstawy wymiaru, jako jednego z elementów mających niewątpliwy wpływ na obliczenie kapitału początkowego decyduje wysokość uzyskiwanego przez ubezpieczonego wynagrodzenia (dochodu) stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne w okresie wskazanym do ustalenia tej podstawy. Sama wysokość zarobków, których pochodną jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, jest faktem mającym istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 227 k.p.c.) i może być przed sądem udowadniana wszelkimi środkami dowodowymi, przewidzianymi w Kodeksie postępowania cywilnego (vide: wyroki Sądu Najwyższego z: 2 lutego 1996r., sygn. II URN 3/95, opubl. OSNAPiUS 1996/16/239; 14 czerwca 2006r., sygn. I UK 115/06, opubl. OSNP 2007/17-18/257; 8 sierpnia 2006r., sygn. I UK 27/06, opubl. OSNP 2007/15-16/235; 4 lipca 2007r., sygn. I UK 36/07, opubl. LEX nr 390123; oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 17 października 2006r., sygn. III AUa 509/06, opubl. LEX nr 253495).

Należy pamiętać o tym, że ciężar dowodu w w/w zakresie, spoczywa na ubezpieczonym, a więc jego zaniechania dowodowe mogą skutkować dla niego negatywnymi skutkami w postaci oddalenia odwołania.

Istotnym więc pozostaje w szczególności wykazanie wykonywania pracy w określonych okresach, posiadanie stażu pracy, gdyż wymienione rzutuje na prawo do emerytury. Przy tym proces sądowy również przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych jest kontradyktoryjny, a więc to ubezpieczony powinien naprowadzać stosowne wnioski dowodowe. Przedmiotowe jest możliwe także w przypadku, gdy sam ubezpieczony nie dysponuje dokumentami.

Zachęcam również do zapoznania się z postem:

Czy ZUS błędnie naliczył wysokość Twojej emerytury?

 

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS/KRUS lub o zapłatę przeciwko pracodawcy/z odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, zachęcam do kontaktu.