Czy masz prawo do rekompensaty zwiększającej emeryturę?

prawo do rekompensaty zus szczecin prawnik adwokat ubezpieczenia spoleczne emerytura wczesniejsza emerytura koszalin stargard 300x200 - Czy masz prawo do rekompensaty zwiększającej emeryturę?

Wyrokiem z dnia 21 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt:  VI U 19/18) zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS w sprawie wysokości emerytury. Zagadnieniem prawnym, które pojawiło się w sprawie było prawo do rekompensaty….

Przesłanki do uzyskania prawa do rekompensaty określa ustawa o emeryturach pomostowych, w szczególności zgodnie z art. 21 przedmiotowej ustawy:

  1. Rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący, co najmniej 15 lat.
  2. Rekompensata nie przysługuje osobie, która nabyła prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Zgodnie z definicją z art. 2 pkt 5 rekompensata to odszkodowania za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze przez osoby, które nie nabędą prawa do emerytury pomostowej (z powodu niespełnienia warunków ustawowych do nabycia tego prawa).

Większość z dotychczas wypłacanych rekompensat wynosi od 100 do 400 zł.

Istotnym przy tym jest wykazanie wykonywania pracy w warunkach szczególnych przez przedmiotowy okres, co zbliża przedmiotowe sprawy nieco charakterem do spraw o uzyskanie prawa do wcześniejszej emerytury.

Warto, też wskazać, że zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 października 2015 r. III AUa 826/15

,,Skoro art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 965) wprost odwołuje się do pojęcia okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 748), należy uznać że okres służby wojskowej dla żołnierza zatrudnionego przed powołaniem do czynnej służby wojskowej w warunkach szczególnych, który po zakończeniu tej służby podjął zatrudnienie w tych samych warunkach, jest nie tylko okresem służby, ale także okresem pracy w szczególnych warunkach, który brany jest pod uwagę przy ustalaniu rekompensaty.”

Jak również za wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 września 2016 r. III AUa 676/16 ,,Nie dyskwalifikuje pracy ubezpieczonego jako pracy w warunkach szczególnych wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu fakt, iż uczestniczył on obowiązkowo w odprawach, jak również zapoznawał się z dostarczaną mu dokumentacją techniczną, skoro było to niewątpliwie niezbędne dla prawidłowego wykonywania przez niego dozoru technicznego – było elementem tej pracy. Nie podważa takiej oceny również to że miał biuro, skoro z przeprowadzonego postępowania dowodowego wynikało, że stale i w pełnym wymiarze pracował na wydziałach produkcyjnych, gdzie wykonywano prace w warunkach szczególnych, gdyż tego wymagał charakter i zakres powierzonych mu obowiązków.”

W przedmiotowych sprawach częstokroć powstają różnego rodzaju zagadnienia prawne, które przysparzać mogą trudności interpretacyjnych, jak również proces sądowy – w tym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, o emeryturę – jest procesem kontradyktoryjnym, co znaczy, że strona musi wykazywać okoliczności, które są dla nich korzystne. Wymienione wskazuje się w kontekście tego, że przedmiotowy wyrok korzystny dla mojego klienta zapadł po wniesieniu przeze mnie skutecznej apelacji od wyroku Sądu I instancji oddalającego odwołanie ubezpieczonego.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

Odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.

w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.