Jak wygrać sprawę z ZUS o podleganie pod ubezpieczenie społeczne?

przedawnienie odwolanie od decyzji zus prawo do emerytury zus uklad ratalny szczecin pracy prawnik szczecin radca prawny adwokat 300x225 - Jak wygrać sprawę z ZUS o podleganie pod ubezpieczenie społeczne?

Wyrokiem z dnia 28.03.2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: VI U 1231/17) zmienił na korzyść mojego klienta decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niepodleganiu pod ubezpieczenie społeczne poprzez ustalenie, że podlega pod ubezpieczenia społeczne, chorobowe. Można? Można. Powstaje jednak pytanie, jak, w jakich okolicznościach, oraz jak wykazywać nasze racje.

Przede wszystkim należy wskazać, że czynności, które zmierzają do uzyskania świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych – gdyż nie budzi wątpliwości w mojej ocenie obecnie w orzecznictwie, że jedynym celem zatrudnienia może być objęcie ubezpieczeniem społecznym – nie mogą być pozorne. W przypadku podejmowania czynności pozornych np. sprowadzających się jedynie do podpisania umowy o pracę, która nie była nigdy wykonywana narażamy się również na sankcje karne.

Pod drugie wynagrodzenie określone w umowie o pracę winno być adekwatne do rodzaju pracy i zakresu obowiązków, gdyż w tym przypadku w pełni działa zasada godziwości wynagrodzenia:) niestety jednak na niekorzyść ubezpieczonych. W przypadku, gdy wynagrodzenie w ocenie ZUS odbiega od wynagrodzenia rynkowego za daną pracę świadczenie z systemu ubezpieczeń społecznych obniży.

Przy tym w mojej ocenie obserwując praktykę działania ZUS nie liczyłbym na to, że pozorne zatrudnienie nie zostanie przez ZUS skontrolowane, w szczególności w przypadku, gdy ubezpieczony w niedługim czasie po podleganiu pod obowiązkowe ubezpieczenie społeczne rozpocznie korzystania ze świadczeń.

Jak więc płatnik/ubezpieczony może wykazywać, że stosunek pracy faktycznie istniał?

Za pomocą każdych możliwych środków dowodowych. Przy tym należy pamiętać, że proces z zakresu ubezpieczeń społecznych również jest procesem kontradyktoryjnym, a więc to odwołujący się od decyzji ZUS winien wykazać okoliczności, na których opiera zasadność swego odwołania.

W toku postępowania należy powołać wszystkie możliwe środki dowodowe, i należy to zrobić już przed Sądem I instancji, gdyż później zgłoszone dowody Sąd II instancji może uznać za spóźnione.

Zakres dowodów i ich rodzaj uzależniony jest od rodzaju i warunków wykonywania danej pracy. Przy tym radziłbym – w szczególności, gdy spodziewamy się kontroli, gdyż np. podpisujemy umowę o pracę będąc w zaawansowanej ciąży, zatrudniamy się w firmie rodzinnej itp. – by zadbać o zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji, a także świadków już w toku faktycznego wykonywania pracy. Oczywiście w przypadku, gdy stosunek pracy jest pozorny możliwości takiej nie będzie. Drugą kwestią jest to by dany stosunek pracy faktycznie spełniał przesłanki Kodeksem pracy przewidziane nie zaś np. umowy o świadczenie usług.

W sprawie rozpatrywanej przez Sąd korzystaliśmy z otwartego katalogu środków dowodowych, co pozwoliło na wykazanie tego, że stosunek pracy faktycznie istniał oraz był wykonywany.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej, jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

Odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.

w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.