Jakie prace uprawniają do emerytury pomostowej?

radca prawny szczecin adwokat zus porada prawna krus odwolanie od decyzji odwolanie od wypowiedzenia prawo pracy 300x204 - Jakie prace uprawniają do emerytury pomostowej?

Wyrokiem z dnia 26.04.2019 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt: VI U 1953/18 zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS przyznając mu prawo do emerytury pomostowej. W związku z przedmiotowym, wobec faktu, iż istotnym zagadnieniem prawnym w przedmiotowej sprawie był rodzaj wykonywanej przez powoda pracy w świetle prawa do emerytury pomostowej, pozwoliłem sobie napisać niniejszy wpis przybliżając nieco rodzaje prac, których wykonywanie uprawnia do prawa do emerytury pomostowej….

W rozpatrywanej przez Sąd sprawie spornym było zakwalifikowanie prac wykonywanych przez powoda w charakterze ustawiacz pociągów-manewrowy, prace załadunkowych służb kolejowych bezpośrednio związanych z utrzymaniem ruchów pociągów.

Przepisy ustawy o emeryturach pomostowych zawierają w załączniku nr 1 i 2 katalogi prac, które uznaje się za pracę w warunkach szczególnych w myśl ustawy o emeryturach pomostowych.

Linki do ustawy i załącznika tu.

 

Istotną kwestią na którą powinny zwrócić uwagę osoby ubezpieczone jest to, że katalog prac przewidzianych w ustawie o emeryturach pomostowych jest węższy niż ten, który uzasadnia prawo do emerytury w związku z pracą w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Należy również wskazać, iż w zakresie interpretacji przepisu art. 49 EmPomU zapadł wyr. SN z 13.3.2012 r. (II UK 164/11), w którym SN stwierdził, że warunkiem skutecznego ubiegania się o emeryturę pomostową w świetle wykładni językowej ar 4 i 49 EmPomU jest legitymowanie się określonym stażem pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze (w rozumieniu EmPomU lub przepisów dotychczasowych) oraz kontynuowanie pracy w tych warunkach po 1.1.2009 r. W przypadku kiedy osoba ubiegająca się o to świadczenie nie kontynuuje pracy w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze i legitymuje się w związku z tym jedynie stażem pracy w warunkach szczególnych według poprzednio obowiązujących przepisów, to może nabyć prawo do “nowego” świadczenia jedynie wówczas, gdy dotychczasowy staż pracy (okres prac) można kwalifikować jako prace w warunkach szczególnych w rozumieniu dziś obowiązujących przepisów (art. 3 ust. 1 EmPomU) lub o szczególnym charakterze (art. 3 ust. 3 EmPomU).

Warto przypomnieć, że przed Sądem pracownik może wszelkimi środkami dowodzić, że pracował w warunkach szczególnych, przedmiotowe może być wykazywane w szczególności zeznaniami świadków lub dzięki innym dokumentom. Stanowisko takie zajął min. Sąd Najwyższy w wyroku z 9 kwietnia 2009 (I UK 316/08), który stwierdził, że w postępowaniu przed sądem ubezpieczeń społecznych w sprawach o świadczenia emerytalno-rentowe prowadzenie dowodu z zeznań świadków lub z przesłuchania stron nie podlega żadnym ograniczeniom, nie ma zatem wątpliwości, że pracownik albo ubezpieczony ubiegający się o świadczenie z ubezpieczenia społecznego może w postępowaniu przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych wszelkimi dowodami wykazywać okoliczności, od których zależą jego uprawnienia z ubezpieczenia. Także wtedy, gdy z dokumentu, np. zaświadczenia o zatrudnieniu, wynika co innego (art. 473 kpc). Podobnie wypowiadał się SN w wyroku z 25 lipca 1997 (II UKN 186/97). Stanowisko SN jest więc już w tym zakresie ugruntowane.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że dla oceny, czy pracownik pracował w szczególnych warunkach, nie ma istotnego znaczenia nazwa zajmowanego przez niego stanowiska, tylko rodzaj powierzonej mu pracy. Praca w szczególnych warunkach to praca wykonywana stale (codziennie) i w pełnym wymiarze czasu pracy (przez 8 godzin dziennie, jeżeli pracownika obowiązuje taki wymiar czasu pracy) w warunkach pozwalających na uznanie jej za jeden z rodzajów pracy wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. (por. wyroki Sądu Najwyższego: z 14 września 2007 r., III UK 27/07, OSNP 2008/21-22/325; z 19 września 2007 r., III UK 38/07, OSNP 2008/21-22/329; z 6 grudnia 2007 r., III UK 66/07, LEX nr 483283; z 22 stycznia 2008 r., I UK 210/07, OSNP 2009/5-6/75).

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.