Czy ubezpieczony zapłaci pracownikowi składki od umowy o dzieło?

przedawnienie odwolanie od decyzji zus prawo do emerytury zus uklad ratalny szczecin pracy prawnik szczecin radca prawny adwokat 300x225 - Czy ubezpieczony zapłaci pracownikowi składki od umowy o dzieło?

W przypadku zakwestionowania rodzaju umowy przez ZUS zachodzi konieczność oskładkowania danego wynagrodzenia według przyjętej – zazwyczaj z umowy na dzieło na umowę o świadczenie usług (tzw. umowę zlecenia) – przez ZUS kwalifikacji prawnej umowy – oczywiście po ewentualnym postępowaniu odwoławczym przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych. Powstaje jednak pytanie czy ubezpieczony będzie musiał uiszczać jakieś składki, a więc czy w związku z powyższym działaniem kontrolnym poniesie dodatkowe wydatki?

Odpowiadając krótko, obowiązek taki się pojawi i pracodawca będzie mógł żądać zwrotu części składki od pracownika.

Kwestią tą zajmował się Sąd Najwyższy między innymi w wyroku z dnia 26 września 2018 r. II PK 151/17 w którym wskazał, że:

,,1. W wyniku przekazania pracownikowi wynagrodzenia niepomniejszonego o należne składki na ubezpieczenia społeczne nie dochodzi do bezpodstawnego wzbogacenia się pracownika kosztem pracodawcy (art. 405 KC). Jeśliby mówić o wzbogaceniu pracownika w tym momencie, to następuje to względem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Żądanie pracodawcy wobec pracownika zwrotu pokrytych należności składkowych nie może być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 8 KP). W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o dzieło istnieją dwie strony medalu. Z jednej strony wykonujący taką pracę pozbawiony jest jakiejkolwiek ochrony ubezpieczeniowej, z drugiej jednak strony otrzymuje wyższe (bo nieoskładkowane) wynagrodzenie. Zasady słuszności i sprawiedliwości przemawiają więc za tym, aby pracownik nie był zwolniony z konsekwencji, jakie w prawie ubezpieczeń społecznych wynikają z sądowego ustalenia istnienia stosunku pracy. Natomiast zasady współżycia społecznego sprzeciwiają się temu, aby pracownik został obciążony obowiązkiem spłaty należności jednorazowo.”

Pracowniku pamiętaj więc, że być może będziesz zobowiązany do zwrotu składek na rzecz pracodawcy. Ty zaś pracodawco, że masz prawo żądać od pracownika zwrotu składek.

W mojej ocenie rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego jest w pełni trafne, oraz rozsądnie odnosi się do przedstawionej kwestii.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.