Jakie roszczenia przysługują z tytułu wypowiedzenia zmieniającego?

zus szczecin radca prawny odwołanie od emerytury odwołanie od wypowiedzenia skuteczny adwokat radca prawny stargard 201x300 - Jakie roszczenia przysługują z tytułu wypowiedzenia zmieniającego?

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy wyrokiem z dnia dzisiejszego (11.01.2018 r.) przywrócił mojemu klientowi poprzednie warunki pracy i płacy, oraz zasądził na jego rzecz kwotę 42 000,00 zł tytułem wynagrodzenia, jednym z zagadnień prawnych, które pojawiły się w sprawie była kwestia formułowania roszczeń w zakresie wypowiedzenia zmieniającego….

Należy wskazać, że w przepisy dotyczące wypowiedzenia zmieniającego są dość lakoniczne, gdyż stanowią, że:

Art. 42 [Wypowiedzenie zmieniające]

  • 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.
  • 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.
  • 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

 

Najistotniejszą kwestią jest właśnie owe odpowiednie stosowanie przepisów o zwykłym wypowiedzeniu umowy o pracę.

WAŻNE:

Pracownik nawet w przypadku, gdy wniesienie odwołanie od wypowiedzenia do Sądu Pracy to i tak może warunki zmienione przyjąć (de facto nie składać oświadczenia o odmowie ich przyjęcia) i nadal kontynuować zatrudnienie czekając na rozstrzygnięcie Sądu.

Pracownik może w szczególności domagać się odszkodowania w wysokości równej wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia i to niezależnie od tego jaki warunek pracy i płacy został zmieniony (dotyczyć to może np. nawet zmniejszenia dobowego wymiaru czasu pracy o 30 minut).

Ponadto, pracownik może domagać się przywrócenia poprzednich warunków pracy i płacy, a nadto w przypadku, gdy zmianie uległy warunki pracy w zakresie wynagrodzenia za pracę, wyrównania części albo całości wynagrodzenia za pracę.

Istotnym przy tym pozostaje to, że do wypowiedzeń zmieniających stosuje się również większość przepisów o ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę, a także bardzo ważna jest kwestia tego czy w stosunku do pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosuje się w danym przypadku przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w, lub też innym zakresie, w szczególności w sprawie z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, w tym: z odwołania od wypowiedzenia / rozwiązania umowy o pracę, o zapłatę, z odwołania od decyzji ZUS itp. zachęcam do kontaktu.