Kiedy kierownikowi przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny?

prawo pracy adwokat radca prawny szczecin odwolanie od decyzji zus skuteczny prawnik krus 300x200 - Kiedy kierownikowi przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny?

Wyrokiem z dnia 18.10.2018 r. sygn. akt IV P 217/15 Sąd Rejonowy w Goleniowie zasądził od 12 000 zł na rzecz mojej klientki, obok odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę. Jednym z zagadnień prawnych rozpatrywanych w sprawie było prawo do wynagrodzenia za pracę dla pracownika  kierownika wykonującego pracę w godzinach nadliczbowych….

Ogólną zasadą wynikającą z przepisów Kodeksu pracy jest to, że pracownikowi za pracę wykonywaną ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także pracę wykonywaną ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, która jest pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje obok wynagrodzenia również dodatek za przedmiotową pracę.

(vide art. 151 par. 1 Kodeksu pracy).

Przedmiotowe zasady podlegają jednak ograniczeniu w stosunku do niektórych grup pracowników, którzy ze względu na wykonywanie pracy zajmują ,,wysokie” stanowisko w strukturze pracodawcy, jako tzw. kadra kierownicza. Przedmiotowa wynikać ma z tego, że zwiększony czas pracy rekompensowany jest przedmiotowym osobą wyższym, co do zasady, wynagrodzeniem zasadniczym, premiami itp.

Przechodząc jednak na szczegółowy język przepisu:

Art.  1514.  Kodeksu pracy.

  • 1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem § 2.
  • 2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

 

Przedmiotowa regulacja w znacznym stopniu ogranicza prawo kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych do prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

W tym zakresie jednak zachodzą wyjątki, na jeden z nich wskazał Sąd Apelacyjny w Gdańsku:

,,Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych nie mogą być pozbawione prawa do wynagrodzenia oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli wskutek niezależnej od nich wadliwej organizacji pracy są zmuszone do systematycznego przekraczania obowiązujących norm czasu pracy.”(Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 września 2017 r., III APa 11/17).

Przedmiotowe w toku postępowania wykazać musi jednak pracownik.

Ponadto, jak wskazał Sąd Najwyższy:

,,Pracownik, który – kierując wyodrębnioną komórką organizacyjną – wykonuje równocześnie pracę na równi z członkami kierowanego zespołu, nie może być uznawany za kierownika w rozumieniu art. 1514 § 1 k.p.” (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2016 r. III PK 118/15).

Przedmiotowe rozstrzygnięcie prezentujące w ocenie autora ugruntowaną linię orzeczniczą Sądu Najwyższego ma istotne znaczenie, gdyż dość często kierownicy wykonują pracę również taką jak szeregowi pracownicy ich zespołu. Przedmiotowe ma zaś istotne znacznie z perspektywy prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej, jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.