Kiedy ZUS nie może odmówić umorzenia składek?

radca prawny adwokat szczecin odwolanie od decyzji zus renta wczesniejsza emerytura odwolanie od wypowiedzenia prawo pracy porada prawna 300x200 - Kiedy ZUS nie może odmówić umorzenia składek?

Wyrokiem z dnia 31 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: VI U 1455/17) zmienił na korzyść mojej klientki decyzję ZUS w sprawie odmowy umorzenia należności tytułem składek. Przedmiotowe wynikało z kwestii proceduralnych związanych ze stosowaniem ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność…

Zgodnie z ustawą o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność możliwe jest umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia  1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Ustawa pozwala na umorzenie składek w odniesieniu do osób, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. ,

  1. objęte były obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz wypadkowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj.:
  • pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
  • działalności twórczej lub artystycznej,
  • działalności w zakresie wolnego zawodu,
  • jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.

2. Spadkobierców i osób trzecich, wobec których wydaliśmy decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Umorzenie należności wymaga spełnienia warunków przewidzianych przedmiotową ustawą, w szczególności złożenia wniosku w odpowiednim terminie oraz tego by

  1. nie mieć, na dzień wydania decyzji o umorzeniu, należności niepodlegających umorzeniu za wyjątkiem należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r. bądź też
  2. spłacić należności, które nie podlegają umorzeniu, w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty, o ile taka umowa została już zawarta lub zostanie zawarta w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia.

Podkreślenia wymaga przy tym, że przedmiotowa ustawa wymaga również odpowiedniego działania ze strony ZUS, który powinien ściśle działać w myśl przedmiotowych przepisów. W konsekwencji ZUS winien wydać oraz doręczyć przed wydaniem decyzji o umorzeniu składek, decyzję określającą należności niepodlegające umorzeniu oraz terminy ich płatności.

Istotnym przy tym jest by doszło do skutecznego doręczenia decyzji. W rozpatrywanej sprawie pojawiło się zagadnienie prawne związane z doręczeniem decyzji pełnomocnikowi ustanowionemu do spraw ZUS wnioskodawcy, jednakże nie w ramach danego wniosku o umorzenie należności.

W konsekwencji w związku z tym, że decyzja określająca zobowiązania nie została doręczona bezpośrednio Wnioskodawcy Sąd uznał, iż przedmiotowa decyzja nie została skutecznie doręczona. Przedmiotowe wpłynęło na wadliwość decyzji o odmowie umorzenia należności tytułem składek.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.