Kiedy nauczyciel może domagać się umowy na czas nieokreślony?

prawo pracy porady szczecin stargard skuteczny prawnik radca prawny kancelaria radcy 300x200 - Kiedy nauczyciel może domagać się umowy na czas nieokreślony?

Wyrokiem z dnia wczorajszego (31.05.2017 r.) Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, sygn. akt: IX P 499/16 ustalił istnienie stosunku pracy na podstawie mianowania, opierając się na przepisach Karty Nauczyciela. W jakich przypadkach nauczyciel może domagać się zawarcia/ustalenia istnienia stosunku pracy na czas nieokreślony? – o tym w niniejszym poście.

Punktem wyjścia do rozważań powinno być stwierdzenie, że zasadą wynikającą z Karty Nauczyciela jest zawieranie umów o pracę z nauczycielami na czas nieokreślony. Przepisy przewidują natomiast wyjątki od przedmiotowej zasady, wśród nich znajduje się art. 10 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela zgodnie z którym:

,,W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.”

 

Przepis zawiera więc dwa wyjątki, pierwszy z nich co do zasady nie budzi wątpliwości. Ustalenie czy dany nauczyciel jest nieobecny i czy umowa została zawarta w celu jego zastępstwa jest co do zasady (choć bywają różne stany faktyczne) jednoznaczną przesłanką zastosowania przepisu.

Drugą z przesłanek jest natomiast ,,organizacja nauczania”, które to pojęcie doczekało się licznych orzeczeń interpretacyjnych wydawanych przez Sąd Najwyższy, oraz sądy powszechne.

Warto w szczególności wskazać na wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 14 czerwca 2016 r. II PK 142/15 w którym wskazano, że: ,,Przy ocenie zasadności zastosowania art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) na pewno doniosłe znaczenie będzie miało to, czy w istocie istniała niepewność co do corocznego (permanentnego) tworzenia oddziałów przedszkolnych w szkole. Innymi słowy, jeśli oddziały przedszkolne nie stanowiły stałej, obligatoryjnej struktury organizacyjnej szkoły, a ich powołanie zależało od podejmowanej co roku decyzji organu prowadzącego, podyktowanej naborem do tych oddziałów, od czego zależało zapewnienie środków finansowych na ich funkcjonowanie, to świadczyłoby to o szczególnych potrzebach wynikających z organizacji nauczania w rozumieniu art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, uzasadniających zatrudnienie nauczyciela mianowanego na czas określony.”

Warto też zauważyć, że teza wyroku odczytywana wprost może być nieco myląca.

Najlepiej problematykę ilustruje wyrok SN:

,,2. Zastosowanie art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela w zakresie, w jakim ustanawia przesłankę potrzeby wynikającej z organizacji nauczania, jest ściśle uzależnione od konkretnych okoliczności faktycznych. Pojęcie to należy odnosić do zasad funkcjonowania szkoły (przedszkola), a więc liczby klas (grup), rodzaju przedmiotów, liczby godzin lekcyjnych, liczby etatów, czasu nauczania poszczególnych przedmiotów, zmianowości pracy szkoły, przypadków ograniczonego wymiaru godzin nauczania określonego przedmiotu w całym roku lub jego części czy też niepewności co do czasu prowadzenia określonej działalności, liczby uczniów lub uzyskania zgody podmiotów zewnętrznych.”

Innymi słowy przed wytoczeniem powództwa należałoby dokładnie przeanalizować okoliczności konkretnego przypadku.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub też innym zakresie, jak również gdybyś chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej o zapłatę, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, o dochodzenie roszczeń (windykację) zachęcam do kontaktu.