Kiedy ZUS zakwestionuje Twoją umowę o pracę?

zus odwolanie od decyzji umorzenie zaleglosci skuteczny prawnik szczecin krus porady prawne prawo pracy 300x200 - Kiedy ZUS zakwestionuje Twoją umowę o pracę?

Jakie czynniki ZUS bierze pod uwagę podejmując decyzję o zakwestionowaniu umowy o pracę? Na podstawie obserwacji praktyki działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiotowym zakresie pozwoliłem sobie opisać kilka elementów, które powodują, iż podleganie pod ubezpieczenie społeczne może zostać zakwestionowane…

Tytułem wstępu należy wskazać, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie ze swoimi zadaniami powierzonymi mu w drodze ustawy czuwa nad prawidłowością zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych. Podpisanie jedynie umowy o pracę bez faktycznego świadczenia umowy o pracę w warunkach pracowniczego podporządkowania prowadzi do zakwestionowania umowy o pracę, nadto może stanowić oszustwo (przestępstwo z art. 286 par. 1 kpk).

W tym miejscu warto wskazać, że ustalenia w toku postępowania odwoławczego przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych w związku z odwołaniem od decyzji ZUS może mieć znaczenie, choćby pośrednie, dla ustaleń Sąd karnego, lub też Policji/Prokuratury.

 

ZUS nie powinien zakwestionować – w idealnym świecie – tych przypadków zawarcia umów o pracę, na podstawie których umowa o pracę jest faktycznie zgodnie z jej treścią wykonywana.

Jakie jednak czynniki powodują, że ,,zwiększa się” szansa na zakwestionowanie naszej umowy o pracę/umowy o pracę naszego pracownika:

 

Skorzystanie po krótkim czasie trwania umowy (miesiąc, dwa, czasami i sześć miesięcy) ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych przez długi okres czasu (zazwyczaj w związku z urodzeniem dziecka, czyli zasiłek chorobowy, macierzyński)

  • Zawarcie umowy posiadając wiedzę o stanie ciąży/posiadanie tej wiedzy przez pracodawcę.
  • Płatność wynagrodzenia za pracę gotówką.
  • Zawarcie umowy o pracę od razu na czas nieokreślony.
  • Zawarcie umowy o pracę z osobą spokrewnioną/spowinowaconą/partnerem życiowym.
  • Bardzo wysokie wynagrodzenie w odniesieniu do zajmowanego stanowiska.
  • Brak albo zbyt niskie kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.
  • Niezatrudnienie żadnego pracownika w miejsce pracownika nieobecnego w związku z l4, macierzyńskim.

 

Pamiętaj jednak, że każdy przypadek należy analizować indywidualnie przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, i nawet w przypadku, gdy wszystkie w/w czynniki wystąpią w Twoim przypadku i ZUS zakwestionuje podleganie pod ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy o pracę, to w przypadku faktycznego wykonywania pracy w warunkach umowy o pracę odwołanie wniesione do Sądu Ubezpieczeń Społecznych powinno zostać uznane za uzasadnione (zapewne po bardzo ciężkiej walce w procesie sądowym:) ).

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.