Czy ZUS bezzasadnie odmawia zasiłku przedemerytalnego?

radca prawny adwokat szczecin zus prawo pracy alimenty rozwod porady prawne windykacja 300x200 - Czy ZUS bezzasadnie odmawia zasiłku przedemerytalnego?

Wskutek wniesionego przeze mnie odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającej mojej klientce prawa do zasiłku przedemerytalnego decyzją z dnia 13.06.2019 r. (sygn. sprawy: SP2056628481/1) ZUS zmienił swoją decyzję i przyznał mojej klientce prawo do wcześniejszej emerytury. Jednym z zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie było to czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych musi przypadać….

Bezpośrednio po po rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie firmy.

Należy wskazać, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych bardzo rzadko zmienia swoje decyzję, przekonanie więc do zmiany decyzji na etapie przedsądowym to pewnego rodzaju ewenement.

 

Jak argumentowałem w odwołaniu wbrew ustaleniom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moja klientka utraciła zatrudnienie w związku z przyczynami dotyczącymi pracodawcy.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 15.11.2017 r., sygn. akt III AUa 1552/16:

„Pojęcie „rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy” obejmuje wszystkie sytuacje, w których dochodzi do zaprzestania zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, przy czym niekoniecznie wyłącznie z inicjatywy pracodawcy. Nieprzedłużenie umowy może wynikać z porozumienia pracodawcy i pracownika co do określenia czasu trwania umowy o pracę jako zobowiązania terminowego, lecz także może być uzasadnione przyczynami ekonomicznymi lub organizacyjnymi leżącymi po stronie pracodawcy.”

 

Nadto powołałem się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2013 r., sygn. akt III UZP 2/13 ,,Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, określonego w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 170) nie musi przypadać bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn wymienionych w art. 2 ust. 1 tej ustawy., tj. nie musi przypadać bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie firmy.”

Sąd Najwyższy celnie uznał, że wykładnia semantyczna, systemowa, teleologiczna i funkcjonalna prowadzą do konkluzji, że nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego nie jest uzależnione od pobierania zasiłku dla bezrobotnych, określonego w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych bezpośrednio po zakończeniu okresów, wymienionych w art. 2 ust. 1 tej ustawy. Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 maja 2013 r., I BU 15/11.

Następnie należy wskazać Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdański z dnia 17.01.2018 r., sygn. akt III AUa 955/17 w którym wskazano, że:

Podjęcie aktywności zawodowej w czasie między rozwiązaniem stosunku pracy, a nabyciem prawa do zasiłku nie stanowi przeszkody do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego. Celem unormowań ustawy jest bowiem zapewnienie wsparcia socjalnego dla osób tracących źródło utrzymania z przyczyn od siebie niezależnych przed nabyciem uprawnień emerytalnych, które ze względu na wiek nie są w stanie skutecznie konkurować na rynku pracy.”

 

Podobnie Sąd Apelacyjny w Białymstoku z dnia 21.06.2018 r., sygn. akt III AUa 353/18: „Świadczenie przedemerytalne (po spełnieniu innych warunków ustawowych) przysługuje ubezpieczonemu, który (poza spełnieniem innych warunków ustawowych) pobierał zasiłek dla bezrobotnych przez okres co najmniej sześć miesięcy, bez potrzeby wykazywania ciągłego pobierania tego świadczenia po rozwiązaniu ostatniego stosunku pracy z przyczyn wymienionych w art. 2 ust. 1 Ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (art. 2 ust. 3 Ustawy o świadczeniach przedemerytalnych).” (podobnie: SA w Gdańsku z 20.09.2016 r., sygn. akt III AUa 647/16, Wyrok SN z 05.04.2016 r. sygn. akt II U 165/15.).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie w związku z argumentacją prawną oraz faktyczną podzielił stanowisko zajęte w odwołaniu i swą decyzję uchylił bez przesyłania sprawy do Sądu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku więc, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia Ci prawa do określonego świadczenia, nalicza Ci emeryturę w niesatysfakcjonującej Cię wysokości, warto zweryfikować czy owe działanie było prawidłowe w świetle przepisów prawa, a także orzecznictwa Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.