Czy likwidacja stanowiska pracy oraz długie L4 pracownika uzasadnia wypowiedzenie?

radca prawny nadgodziny ustalenie istnienia stosunku pracy skuteczny prawnik szczecin stargard goleniow 200x300 - Czy likwidacja stanowiska pracy oraz długie L4 pracownika uzasadnia wypowiedzenie?

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie wyrokiem z dnia dzisiejszego (13.01.2016 r.) IX P 70/16, IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zasądził na rzecz mojego klienta od pozwanej Spółki kwotę 16 963,71 zł, jednym z rozpatrywanych w sprawie zagadnień prawny była kwestia wypowiedzenia umowy o pracę pracownika z powodu likwidacji stanowiska pracy (wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika) oraz jak na możliwość wyboru pracownika do wypowiedzenia rzutuje długotrwała niezdolność do wykonywania pracy….

Najważniejszą kwestią, która pojawiła się w toku sprawy było sformułowanie przyczyny wypowiedzenia. Należy wskazać, że samo podanie w treści oświadczenia o wypowiedzeniu, że przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest likwidacja stanowiska pracy nie jest wystarczające – w zależności jednak od tego czy na danym stanowisku/stanowiskach podobnych pracodawca zatrudnia jeszcze innych pracowników.

Warto wskazać, że pojawia się – w mojej ocenie słuszny pogląd, jednakże zastosowanie przepisów znów uzależnione jest od konkretnych stanów faktycznych – że rozdzielenie pomiędzy pozostałych pracowników obowiązków na danym stanowisku pracy i likwidacja jednego etatu konkretnego pracownika, również może wymagać ustalenia kryteriów stanowiących podstawę doboru pracownika do wypowiedzenia umowy o pracę.

Druga z interesujących kwestii prawnych w przedmiotowej sprawie, jest to, czy długotrwała nieobecność w pracy pracownika uzasadnia wręczenie mu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Według jednego z poglądów z którym miałem okazję się spotkać, ocena w/w jest uzależnione w szczególności od tego czy zwolnienia są częste i krótkotrwałe, czy też jest to jedno długotrwałe zwolnienie tj. częste krótkotrwałe zwolnienia mogą uzasadniać wypowiedzenie. Niewątpliwie wymienione uzależnione jest od konkretnego stanu faktycznego, a w mojej ocenie przede wszystkim od tego czy owe nieobecności dezorganizują pracę u pracodawcy – co również trzeba w Sądzie Pracy wykazać w procesie z odwołania pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę, ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na pracodawcy.

W przypadku więc, gdybyś potrzebował porady prawnej w zakresie prawa pracy, lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym w zakresie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, z odwołania od decyzji ZUS, odwołania od decyzji KRUS lub o zapłatę przeciwko pracodawcy, z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę ekwiwalentów, odprawy, w tym odprawy z tytułu zwolnień grupowych itp. zachęcam do kontaktu.