Czy dopuszczalne jest potrącanie ze stawki minimalnej usługodawcy?

prawo pracy prawnik szczecin stargard goleniow stawka minimalna dochodzenie nadgodzin porady prawne radca prawny adwokat 200x300 - Czy dopuszczalne jest potrącanie ze stawki minimalnej usługodawcy?

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami usługodawca ma zagwarantowane 13 zł brutto za godzinę pracy. Jednakże, umowa o świadczenie usług nie jest umową o pracę, a więc w jej ramach można stosować rozwiązania przewidziane kodeksem cywilnym, a więc kary umowne, potrącenia. Powstaje jednak pytanie jak wymienione ma się do stawki minimalnej?

Tytułem jeszcze wstępu zachęcam do zapoznania się z postem w którym opisuję zmiany Minimalna stawka godzinowa – i co dalej? oraz analizuję kwestie związane z ,,obejściem” przepisów ustawy.

Zgodnie ze stanowiskiem zajętym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej potrącanie kwot z wynagrodzenia usługodawcy jest możliwe, nawet jeżeli powoduje to zmniejszenie wypłaty poniżej kwoty minimalnej przewidzianej ustawą.

Usługodawca może więc stosować kary umowne w umowach ze zleceniobiorcami i kwoty należne tytułem przedmiotowych kar potrącać następnie z wynagrodzenia zleceniobiorcy.

Podobnie można potrącić zleceniobiorcy z wynagrodzenia należności tytułem opłaty za używanie sprzętu Zleceniodawcy.

Ale….

Stosowanie przedmiotowych potrąceń może być ocenianie jako obejście przepisów prawa dotyczących minimalnego wynagrodzenia za świadczenie usług lub czynność sprzeczną z zasadami współżycia społecznego.

I gdzie pojawi się granica?

W przypadku, gdy potrącenia będą następować regularnie, co miesiąc, tak że dana osoba otrzymać będzie stale wynagrodzenie poniżej kwoty minimalnej działania takie można co do zasady uznać za sprzeczne z zasadami. W takim bowiem przypadku uzasadnionym może być przypuszczenie, że kary umowne/opłaty nie służą ułożeniu stosunku cywilnoprawnego zgodnie z zasadą swobody stron, ale mają na celu nie stosowanie w praktyce ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

Można sobie zadać pytanie, czy owa autonomia nie może być ograniczana w dalej idący sposób przy samozatrudnionych niż przy zwykłych usługodawcach. Zapewne tak, wszak przedsiębiorca choćby jednoosobowy uznawany jest przez naszego ustawodawcę  za profesjonalistę i to niezależnie od tego czy zatrudnia setkę ludzi i ma dział kadr, oraz dział prawny lub korzysta z usług zewnętrznej kancelarii prawnej, czy też np. sprzedaje na targowisku ubrania.

W praktyce pojawi się zapewne wiele sporów sądowych w przedmiotowym zakresie, a orzecznictwo doprecyzuje granice swobody umów stron.

W przypadku więc, gdybyś potrzebował porady prawnej w zakresie prawa pracy, lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym w zakresie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, z odwołania od decyzji ZUS, odwołania od decyzji KRUS lub o zapłatę przeciwko pracodawcy, z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę ekwiwalentów, odprawy, w tym odprawy z tytułu zwolnień grupowych itp. zachęcam do kontaktu.