Nowelizacja przepisów o umowach na czas określony – czy inspektor PIP wystąpi z pozwem o ustalenie zawarcia umowy na czas nieokreślony?

prawnik szczecin adwokat prawo pracy skuteczny prawnik 300x203 - Nowelizacja przepisów o umowach na czas określony – czy inspektor PIP wystąpi z pozwem o ustalenie zawarcia umowy na czas nieokreślony?

Przepisy przepisami, a życie życiem – jak to powiedział jeden z przesłuchiwanych przeze mnie w toku rozprawy sądowej świadków. Niewątpliwie ziarno prawdy kryje się w tym stwierdzeniu, gdyż nie tyle literalna treść przepisu a sposób jego zastosowania ma znaczenie dla pracownika i pracodawcy. Jak więc powyższe będzie się przedstawiało w odniesieniu do wchodzących w życie od dnia 22 lutego 2016 r. przepisów o umowach na czas określony?

Informacje o treści nowelizacji w zakresie umów na czas określony zamieściłem w szczególności w następujących postach ,,rewolucja w umowach na czas określony” (84 like, dziękuję!:) ) oraz ,,okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony po nowelizacji.”

Jednym z istotnych zagadnień związanych z nowelizacją, w zakresie którego rekomendowałbym korzystanie z porad prawnych, jest to, że pracodawca może zawrzeć umowę o pracę na czas określony ponad limit 33 miesięcy w przypadku, gdy wskaże obiektywne i uzasadnione przyczyny do zawarcia takiej umowy, ponadto zawiadamia o powyższym PIP.

Teraz sankcja – Główny Inspektorat PIP zajął stanowisko, że PIP będzie weryfikował czy pracodawcy zasadnie stosują przedmiotowy wyjątek, jeśli poweźmie w tym zakresie wątpliwości wytoczy pracodawcy sprawę o ustalenie, że dany pracownik zatrudniony jest na czas nieokreślony.

Pracodawcy mogą więc spodziewać się kontroli PIP, nadto należy podkreślić, że nawet uprzednio zawarte umowy o pracę należy dostosować zgodnie z treścią znowelizowanych przepisów.

Stosowanie umów na czas określony dłuższy niż w/w wskazany będzie więc możliwe jednakże w określonych przypadkach. Pomocne w tym zakresie niewątpliwie będzie orzecznictwo SN oraz sądów niższych instancji wskazujące przesłanki dopuszczalności zawierania długotrwałych umów na czas określony, wydane przed wejściem w życie nowelizacji.

Przy tym wpływ nowelizacji na orzecznictwo Sądu już widać, uzasadniając ostatnią wygraną przeze mnie sprawę z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę Sąd orzekający wskazał zgodnie z treścią sporządzonego przeze mnie pozwu, że dopuszczalny limit zawierania umów o pracę na czas określony to około 36 miesięcy.

W przypadku, gdybyś potrzebował pomocy prawnej w w/w zakresie lub też pomocy prawnej w zakresie sporządzenia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, zachęcam do kontaktu.