Nowelizacja przepisów o zasiłku macierzyńskim w maju 2015 r. – trochę więcej informacji.

prawnik szczecin prawo pracy porady skuteczny prawnik 300x200 - Nowelizacja przepisów o zasiłku macierzyńskim w maju 2015 r. - trochę więcej informacji.

W nawiązaniu do wcześniejszego postu, podaję poniżej więcej informacji w związku z nowelizacją.

W pierwszej kolejności muszę wskazać, że nie znalazłem na stronie Sejmu dokładnej treści ustawy nowelizującej – sygnalizacyjnie jedynie mogę podać, że sama ustawa nie dotyczy jedynie sposobu obliczania zasiłku macierzyńskiego. Głosowało za nią 425 posłów, 1 osoba była przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Poniżej podaję dane z uzasadnienia projektu skierowanego na czytanie do Sejmu, który w poniższym zakresie zapewne został w całości przyjęty w ustawie nowelizującej. Z tym, że nadal nie wiem (a gdy będę wiedział to napiszę) czy, a jeśli tak jakie są przepisy przejściowe ustawy tj. po jakim okresie ustawa wchodzi w życie, czy reguluje specyficznie sytuację niektórych grup uprawnionych itp.

Zgodnie z drukiem 3357: ,,dodaje się art. 48a w brzmieniu: „Art. 48a. 1. W przypadku ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi zadeklarowana kwota, podlegającego ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż okres, o którym mowa w art. 48 ust. 1, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi suma: 1) przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz 2) kwoty stanowiącej iloczyn jednej dwunastej przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy. 2. Jeżeli okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się po przerwie nieprzekraczającej 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, w liczbie pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględnia się również pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia z poprzedniego tytułu. Liczba pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia uwzględnionych z poprzedniego i aktualnego tytułu nie może przekraczać 12.”

Powyższe oznacza, że osoby, które opłacają składki krócej niż przez 12 miesięcy będą miały wyliczaną podstawę składki na ubezpieczenie jako sumę najniższej składki na ubezpieczenie za 12 miesięcy powiększonej o 1/12 przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, ponad najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. W konsekwencji wyższe składki będą wpływały na wysokość zasiłku jednakże nie w tak znacznym stopniu jak wcześniej. Nadal więc co do zasady założenie działalności (w szczególności dla osób pozbawionych innych tytułów do ubezpieczenia) będzie korzystne. Abstrachując już od tego, że są również inne sposoby na ,,uzyskanie” wysokich świadczeń z ubezpieczenia.

Jeżeli macie jakieś pytania w w/w zakresie zachęcam do komentowania i pisania pytań na blogu.