Czy nowelizacja przepisów utrudni uzyskanie prawa do emerytury w przyszłości?

odwolanie od decyzji zus szczecin stargard prawo pracy prawnik skuteczny emerytura warunki szczegolne 300x200 - Czy nowelizacja przepisów utrudni uzyskanie prawa do emerytury w przyszłości?

Zmiany przepisów mogą pogorszyć znacznie sytuację osób, które w przyszłości będą ubiegały się o emeryturę. Z pozoru neutralne dla pracowników/ubezpieczonych zmiany, mogą doprowadzić do tego, że w przyszłości w celu uzyskania świadczeń/określenia ich odpowiedniej wysokości konieczne będzie wejście na drogę sądową, a procesy te będą trudne, i trudniejsze jeśli ubezpieczeni/pracownicy nie zabezpieczą się już wcześniej. W czym jednak rzecz….

Prowadzone są prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (7.07.2016 r.), które obecnie są na etapie konsultacji społecznych. Bardzo możliwe jednak, że projekt stworzony przez Ministerstwo wejdzie w życie.

Projekt przewiduje zmiany w szeregu ustaw, w tym w Kodeksie pracy, oraz ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

I. Jednym z motywów przewodnich nowelizacji jest wprowadzenie formy elektronicznej (w praktyce będą to zapewne maile) pisałem trochę na ten temat tu…, w zakresie składania oświadczeń przez pracownika i pracodawcę.

II. Drugą istotną zmianą jest:

  1. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych pracownika do 10 lat,
  2. Opieraniu się przez ZUS na przesyłanych przez pracodawcę deklaracjach miesięcznych, z prawem pracownika do zgłoszenia wniosku o skontrolowanie prawidłowości w/w.

Zmiany wydaję się być korzystne dla wszystkich, gdyż kolokwialnie mówić będzie ,,mniej papierków”, tylko, że patrząc na powyższe w praktyce i wybiegając myślami w przyszłość, gdy ubezpieczony będzie starał się o emeryturę to sytuacja okazuje się niezwykle niekorzystna dla ubezpieczonego.

Wyobrażam sobie następujący wariant.

Osoba w wieku emerytalnym (zobaczymy jaki to będzie za kilkadziesiąt lat wiek:) myślę, że jako prawnik raczej swój zawód będę mógł wykonywać do późnej starości, o ile serce wytrzyma:), jednakże martwię się o innych ubezpieczonych) składa wniosek do ZUSu o emeryturę.

ZUS wydaje decyzję odmowną opierając się na treści deklaracji wskazanych przez pracodawcę, i twierdzenia pracownika są niewiarygodne, nie ma on żadnych dokumentów (wszak akta osobowe były przechowywane tylko przez 10 lat, albo były prowadzone w formie elektronicznej a wraz z utratą bytu przez pracodawcę/uszkodzeniem serwera zniknęły bezpowrotnie), a ZUS ma przecież deklaracje pracodawcy, których ubezpieczony nie kwestionował. I na nic zdadzą się wyjaśnienia, że ubezpieczony nie miał w tym zakresie wiedzy. Zachodzić będzie konieczność złożenia odwołania i wykazywania swych racji przed Sądem za pomocą wszelkich dowodów, w tym zeznań świadków.

Podkreślam, że w przypadku, gdy brak będzie dokumentacji pracowniczej, a ZUS przechowywać będzie deklaracje informacyjne od pracodawcy pojawić się może problem podawania niezgodnych z prawdą informacji przez pracodawców. Dane te mogą być podawane błędnie wskutek omyłek, lub celowo mając na uwadze daną interpretację przepisów przyjętą przez zakład pracy/interpretację okoliczności świadczenia pracy, albo też będą celowo błędne w celu korzystnego ukształtowania sytuacji pracodawcy. Pracownicy bardzo często mogą o wymienionym nie mieć wiedzy, a nawet mając wiedzę o tym, że pracodawca jakąś informację przekazuje to mogą nie dokonywać czynności koniecznych do ich weryfikacji/sprawdzenia. Brak przy tym procedury, która miałaby służyć pracownikowi w zakresie skutecznego sprostowania tych informacji, gdyż dokonanie przez ZUS korekty samodzielnie albo na podstawie przedłożonych przez płatnika dokumentów korygujących może być iluzoryczne, w szczególności wobec faktu, że można się spodziewać, że co do zasady ZUS będzie zajmował stanowisko korzystne dla systemu ubezpieczeń społecznych, nie zaś ubezpieczonego.

Brak dokumentacji papierowej i opieranie się przez ZUS na informacjach od pracodawców, może skutkować pozbawieniem ubezpieczonych praw do świadczeń lub znacznym utrudnieniem w ich uzyskaniu.

Co można zrobić żeby się zabezpieczyć?

Drukować, kopiować, przechowywać i nie zgubić, teczki z całością dokumentów, gdyż może okazać się, że za 40 lat będą one na wagę złota.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS/KRUS lub o zapłatę /z odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, chciał skorzystać z usług w zakresie przeprowadzeniu procesu wypowiedzenia/rozwiązania umowy o pracę, sporządzenia regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS itp. zachęcam do kontaktu.