Czy Sąd może zasądzić wysokie odszkodowanie za bezprawne wypowiedzenie zmieniające?

odwolanie od wypowiedzenia umowy o prace prawnik prawo pracy skuteczny szczecin stargard radca prawny adwokat sprawa sadowa 200x300 - Czy Sąd może zasądzić wysokie odszkodowanie za bezprawne wypowiedzenie zmieniające?

Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych postanowieniem z dnia wczorajszego (8.12.2016 r.), sygn.. akt: IX P 136/16 w związku z zawarciem korzystnej dla mojego klienta ugody sądowej umorzył postępowanie, jednym z zagadnień dotyczącym przedmiotowej sprawy była kwestia odszkodowania za bezprawne/nieuzasadnione wypowiedzenie zmieniające. Jakie wymogi i jakie odszkodowanie związane jest z wypowiedzeniem zmieniającym o tym w niniejszym wpisie….

Należy wskazać, że wypowiedzenie zmieniające zmierza do zmiany warunków pracy i płacy pracownika, jednakże podlega ono takim rygorem co do zasady jak wypowiedzenie umowy o pracę. Musi więc być więc zgodnie z przepisami prawa pracy (Kodeksem pracy) uzasadnione.

Uzasadnienie wypowiedzenia zmieniającego musi w szczególności być konkretne, a także przy jego składaniu należy zachować wymaganą przepisami prawa pracy procedurę.

Pracownik ma przy tym możliwość przyjąć zmienione warunki, a mówiąc ściśle nie odmówić ich przyjęcia, tak by jego umowa o pracę nie uległa rozwiązaniu, ale niezależnie od tego odwołać się do Sądu pracy od złożonego wypowiedzenia zmieniającego.

NP.

Jesteśmy pracownikiem zatrudnionym powiedzmy w banku. Pracodawca składa nam wypowiedzenie zmieniające wskazując, że proponuje nam nowe warunki pracy i płacy tj. wynagrodzenie zmniejszone z 3000 zł do 2500 zł. Pracodawca wskazuje, że wypowiedzenie zmieniające następuje z ,,przyczyn dotyczących stanu finansów Spółki”, informując nas, że możemy do połowy okresu wypowiedzenia odmówić przyjęcia nowych warunków, w takim wypadku umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia.

Pracownik nie odmawia przyjęcia warunków, gdyż nadal chce kontynuować zatrudnienie. Natomiast po zasięgnięciu porady prawnej, podejmuje decyzję o sądowym dochodzeniu swych praw kwestionując zasadność wypowiedzenia.

UWAGA:

Konieczne jest zachowanie 7 dniowego terminu do złożenia odwołania od wypowiedzenia zmieniającego umowę o pracę.

  1. Czy pracownik może domagać się odszkodowania za bezzasadne/naruszające przepisy wypowiedzenie zmieniające? Jeśli tak w jakiej wysokości?
  2. Czy pracownik może domagać się odszkodowania również po rozwiązaniu umowy o pracę?

Na obydwa pytania należy odpowiedzieć pozytywnie, i w tym miejscu należy wskazać, że odszkodowanie liczone jest (jak wskazuje ugruntowane orzecznictwo SN) od wysokości wynagrodzenia pracownika.

Zgodnie bowiem z art. 42 par. 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 47(1) Kodeksu pracy wynagrodzenie za bezprawne wypowiedzenie wynosi równowartość wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Innymi słowy pracownik może otrzymać max. swoje 3 miesięczne pensje za błąd lub nieuzasadnione działanie pracodawcy.

I tak samo pracodawca musi dokładać należytej staranności i w sposób zgodny z przepisami prawa, i orzecznictwem sądowym przygotować treść wypowiedzenia zmieniającego (przeprowadzić procedurę), gdyż nawet w przypadku, gdy podstawy do wypowiedzenia istniały, a w/w dokonano błędnie będzie musiał zapłacić pracownikowi 3 dodatkowe pensje.

Warto wskazać, że roszczenie o odszkodowanie za bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę, oraz o odprawę kumuluje się. W mojej ocenie pracownik może dochodzić również w dwóch oddzielnych procesach sądowych (które poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Sądu można wnioskować o połączenie) odszkodowania za niezgodne z przepisami prawa wypowiedzenie zmieniające i odszkodowania za bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę. Niewłaściwe lub nie mające podstaw działanie pracodawcy rzutować może więc na dochodzenie przez pracownika łącznego roszczenia pracownika w wysokości 9 miesięcznych pensji (3 miesięczna odprawa, 3 miesięczne odszkodowanie za bezprawne wypowiedzenie zmieniające, 3 miesięczne odszkodowanie za bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę).

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w zakresie prawa pracy, lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS, odwołania od decyzji KRUS lub o zapłatę przeciwko pracodawcy, z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę ekwiwalentów, odprawy, w tym odprawy z tytułu zwolnień grupowych itp. zachęcam do kontaktu.