Pracujący niezdolny do pracy od dziecka z prawem do renty?

adca prawny szczecin zus odwolanie prawo pracy porada prawna skuteczny prawnik adwokat 300x200 - Pracujący niezdolny do pracy od dziecka z prawem do renty?

Wyrokiem z dnia 31.01.2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie (sygn. akt: VI U 2130/18) w związku z odwołaniem od decyzji ZUS zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS, przyznając mu prawo do renty rodzinnej. Jednym z zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie, było to, czy wykonywanie pracy nie przekreśla prawa do renty rodzinnej dla niezdolnego do pracy od dziecka.

PODSTAWA PRAWNA


Zgodnie z art. 65 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

  1. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.
  2. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.


Zgodnie z art. 68

  1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

1) do ukończenia 16 lat;

2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo

3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

  1. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

 

KWESTIA SPORNA W SPRAWIE

W sprawie spornym było to, czy ubezpieczony stał się niezdolnym do pracy  w okresie do ukończenia 16 roku życia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie odmówił ubezpieczonemu prawa do renty rodzinnej, gdyż zgodnie z orzeczeniem komisji lekarskiej nie stwierdzono, że stał się całkowicie niezdolnym do pracy do ukończenia 16 lat, w związku z czym brak miało być podstaw do przyznania ubezpieczonemu prawa do renty rodzinnej.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 lipca 2016 r. wskazał, że: „W myśl art. 68 ust. 1 pkt 3 u.e.r.f.u.s., bez względu na wiek nabędzie prawo do renty rodzinnej (przy spełnieniu pozostałych wymogów ustawowych) dziecko całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji. Możliwe jest również przyznanie renty rodzinnej bez względu na wiek dziecku całkowicie niezdolnemu do pracy i zdolnemu do samodzielnej egzystencji. W obu tych sytuacjach warunkiem jest, aby całkowita niezdolność do pracy powstała w okresie, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1.

W przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 68 ust. 1 pkt 3, dziecko może zwrócić się o ustalenie uprawnień do renty rodzinnej w każdym czasie; świadczenie jest w zasadzie bezterminowe, jakkolwiek uzależnione od istnienia określonego stanu zdrowia.

 WYKONYWANIE PRACY PRZEMAWIA ZA BRAKIEM NIEZDOLNOŚCI DO PRACY?

ZUS wnosząc o oddalenie odwołania wskazywał w szczególności, że ubezpieczony wykonywał faktycznie pracę po domniemanym powstaniu niezdolności do pracy, aktywność ta miała miejsce w szczególności w ,,dorosłym” życiu ubezpieczonego.

 

Jak jednak celnie wskazał Sąd orzekający w sprawie, mimo tego, że ubezpieczony nie powinien podejmować pracy na otwartym rynku pracy, to przy wystąpieniu faktu jej wykonywania przez ubezpieczonego należy brać pod uwagę sposób wykonywania pracy ubezpieczonego oraz zakres tej pracy. Sposób wykonywania pracy przez ubezpieczonego zgoła różny od innych osób zatrudnionych na danych stanowiskach, niewykonywanie pracy samodzielnie, wykonywanie pracy, która de facto pogłębia schorzenie ubezpieczonego, nie powoduje, iż dany ubezpieczony winien być uznany za zdolnego do pracy.

Okresy emisji i reemisji zwolnienia nie mają przy tym znaczenia. Istotne jest, by stan zdrowia ubezpieczonego był taki sam przed 16 rokiem życia i w czasie orzekania o prawie do renty.

Ponadto, jak wskazał Sąd, również uprzednio wydawane opinie biegłych dotyczące innych spraw dotyczących ubezpieczonego nie miały wpływu na wynik rozstrzygnięcia, gdyż istotne kwestie medyczne biegłym uprzednio umknęły lub też zostały przez nich zbagatelizowane.

 INNE POSTY O TEJ TEMATYCE

Zainteresowanych tematyką zachęcam do zapoznania się z poniższym postem, oraz postami w kategorii mojego bloga Prawo renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna

Czy renta rodzinna przysługuje bez wyroku zasądzającego alimenty i mimo nie zaskarżenia odmownej decyzji ZUS?

 

KONTAKT Z KANCELARIĄ  – PORADY PRAWNE, PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH I PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji w ww. zakresie lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  • odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury, w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS itp.;
  • w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy itp.;

zapraszam do kontaktu. Zachęcam również do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu dochodzenia roszczeń (windykacji).