Prawo do renty w zależności od faktycznych czynności zawodowe, nie zaś nazwy stanowiska?

radca prawny szczecin porada prawna ZUS odwolanie skuteczny Prawnik zachowek prawo spadkowe dzial spadku - Prawo do renty w zależności od faktycznych czynności zawodowe, nie zaś nazwy stanowiska?

Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 18 grudnia 2019 r. zmienia na korzyść mojego klienta wyrok Sądu I instancji  oraz przyznał mu prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy na stałe (sygn. akt: III AUa 730/17). Zagadnieniem prawnym, które pojawiło się w sprawie była kwestia ustalenia niezdolności pracownika do pracy przez pryzmat jego kwalifikacji zawodowych….

W przedmiotowej sprawie Sąd Ubezpieczeń Społecznych I instancji oddalił odwołanie ubezpieczonego od decyzji ZUS w przedmiocie prawa do renty. Sąd wskazał w szczególności, iż mając na uwadze opinie biegłych sądowych ubezpieczony jest zdolny do wykonywania pracy.

PODSTAWA PRAWNA

Należy wskazać, że zgodnie z art. 57 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

  1. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:

1) jest niezdolny do pracy;

2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;

3) niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt  1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3-8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11-12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15-17 oraz art. 7 pkt 1-3,5 lit. a, pkt 6 i 12, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów;

4) nie ma ustalonego prawa do emerytury z Funduszu lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.

  1. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY

Dość często kwestią sporną pozostaje spełnienie przesłanki niezdolności do pracy. Kwestie tę w toku postępowania przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych rozstrzyga lekarz orzecznik ZUS, a następnie jeśli wniesiono sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika Komisja ZUS.

WAŻNE:

Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, koniecznie wnieś sprzeciw od tego orzeczenia do Komisji ZUS – przedmiotowe rzutować będzie następnie na kwestie zaskarżenia decyzji do Sądu Ubezpieczeń Społecznych.

Dla tych, którzy niestety uchybili ww., wskazuję, że istnieją możliwości owych błędów konwalidowania pod pewnymi warunkami.

 

Zgodnie z art. 12 ustawy rentowej:

  1. Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.
  2. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.
  3. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

 

W wypadku częściowej niezdolności do pracy domniemywa się częściowe zachowanie zdolności do wykonywania pracy zgodnej z kwalifikacjami (dotychczasowej lub innej), w zakresie niższym niż znaczny. Pojęcie częściowej niezdolności do pracy sprowadzono do oceny rodzaju i charakteru pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji, poziomem wykształcenia, wiekiem i predyspozycjami psychofizycznymi także, lecz niekoniecznie dotychczas wykonywanej.

KWALIFIKACJE A NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY

Dla oceny, czy dana osoba jest inwalidą, niezbędne jest ustalenie charakteru i warunków jej zatrudnienia na stanowisku najdłużej zajmowanym albo najwyżej kwalifikowanym, gdyż uwzględnieniu podlega praca, którą ubezpieczony wykonywał ostatnio w okresie swojej nieobniżonej zdolności zarobkowej; nie chodzi o przypadkowe ostatnie zajęcie, lecz o istotną aktywność zawodową w jego życiu (por. J. Pasternak, Pojęcie, s. 19); ważne jest to, czy i w jakim zakresie aktualny stan zdrowia umożliwia wykonywanie zatrudnienia, do którego predysponują posiadane kwalifikacje.

Zachowanie zdolności do pracy na stanowiskach niżej kwalifikowanych nie stoi na przeszkodzie w przyznaniu renty. (VIDE Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 października 2019 r. III AUa 798/18).

 

 

Należy jednak wskazać, że niezdolność do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia nie jest wystarczającą przesłanką nabycia prawa do renty, jeżeli wiek, poziom wykształcenia i predyspozycje psychofizyczne usprawiedliwiają rokowania, że mimo upośledzenia sprawności organizmu możliwe jest podjęcie innej pracy w tym samym zawodzie albo po przekwalifikowaniu.

(vide Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 sierpnia 2019 r. II UK 66/18)

 

NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY A PRACA W WARUNKACH CHRONIONYCH

Warto też zasygnalizować, że zachowanie przez ubezpieczonego zdolności do wykonywania zatrudnienia w warunkach pracy chronionej lub w warunkach specjalnie stworzonych, stanowi o jego całkowitej niezdolności do pracy.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ

Istotną przy tym kwestią jest ustalenie w toku postępowania posiadanych przez ubezpieczonego kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Okoliczności te mogą wynikać nie tylko z treści dokumentów, gdyż często jest tak, iż nazwa stanowiska nie jest adekwatna do faktycznego zakresu obowiązków, ale również z zeznań świadków i strony.

Dopiero bowiem ustalenie faktycznego rodzaju wykonywanych zadań pozwala na dokonanie określonej kwalifikacji stanu zdrowia ubezpieczonego, co rzutuje o uznaniu danej osoby za zdolną lub niezdolną do pracy, i ma bezpośredni wpływ na uzyskanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

INNE POSTY DOTYCZĄCE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ RENTY RODZINNEJ

Zainteresowanych zachęcam również do zapoznania się z innymi moimi postami w zakładce:

Prawopracyporady.pl/renta z tytułu niezdolności do pracy

 

 

KONTAKT Z KANCELARIĄ  – PORADY PRAWNE, PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH I PRZED ORGANIAMI ADMINISTRACJI

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przedorganami administracji w ww. zakresie lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  • odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury, w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS itp.;
  • w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy itp.;

zapraszam do kontaktu. Zachęcam również do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu dochodzenia roszczeń (windykacji).