Czy kierownik może dostać wynagrodzenie za nadgodziny?

radca prawny szczecin adwokat prawo pracy porada prawna zus odwolanie prawnik kancelaria - Czy kierownik może dostać wynagrodzenie za nadgodziny?

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum IX Wydziału Pracy z dnia 5.12.2019 r. (sygn.akt: IX P 485/18) moja klientka uzyskała kwotę 36 000 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Jednym z zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie, była kwestia prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracownika zajmującego kierownicze stanowisko u pracodawcy…

KIEROWNIK CO DO ZASADY BEZ NADGODZIN?

Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy nie mają co do zasady prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Tak też:


Art. 1514 Kodeksu pracy

1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem par. 2

§ 2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 151(1) par.1 , jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

 

KIEDY KIEROWNIKOWI PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE ZA NADGODZINY

Jak wskazuje się w orzecznictwie przedmiotowy przepis nie znajduje zastosowania w każdym przypadku.

Przepis art. 1514 § 1 nie ma zastosowania do przypadku stałego zatrudnienia ponad ustawowy czas pracy pracowników zajmujących kierownicze i inne samodzielne stanowiska pracy (por.  wyr. SN z 22.6.2016 r., III PK 118/15).

Wobec tego zakres obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym powinien być tak ukształtowany przez pracodawcę, by w prawidłowym założeniu mógł on je wykonać w ustawowym czasie pracy.

Jeżeli zakres, czy rodzaj przydzielonych pracownikowi zadań pozwoli na ustalenie, iż nie są one możliwe do wykonania w normalnym czasie pracy, lecz wymagają stałego jego przekraczania, wówczas może okazać się, że także pracownikowi zajmującemu kierownicze stanowisko będzie przysługiwało wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (z uzasadnienia ww. wyr. SN z 8.6.2004 r.).

Należy wskazać, że w takim wypadku wykazanie powyższych okoliczności spoczywa na pracowniku dochodzącym swe roszczenie przed Sądem Pracy.

 

JAK NALEŻY ROZUMIEĆ POJĘCIE KIEROWNIKA KTÓRY NIE MA PRAWA DO WYNAGRODZENIA ZA NADGODZINY

Podkreślenia wymaga też, że pracownik nie zajmuje – w myśl przytoczonego przepisu -stanowiska kierowniczego, jeśli kieruje on zespołem pracowników przy jednoczesnym wykonywaniu pracy na równi z członkami kierowanego zespołu (wyr. SN z 17.11.1981 r., I PR 92/81, OSNC 1982, Nr 5–6, poz. 82).

Zatem zakres zastosowania art. 1514 nie obejmuje tych kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych zakładu pracy, których obowiązki nie ograniczają się do organizowania kontroli i nadzorowania czynności pracowników podległej sobie komórki, lecz polegają na wykonywaniu pracy na równi z nimi lub za nich.

 

NIEWŁAŚCIWA ORGANIZACJA PRACY A WYNAGRODZENIE ZA NADGODZINY

 

Ponadto, należy wskazać, że pełnienie funkcji kierowniczych nie upoważnia pracodawcy do stosowania takich rozwiązań organizacyjnych, które w samym założeniu rodzą konieczność stałego wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych (zob. wyr. SN z 16.11.2010 r., I PK 79/10 , MoPr 2011, Nr 5, s. 255).

W przypadku więc gdy rodzaje obowiązków pracownika są takie, iż nie jest możliwym ich wykonanie w normalnym czasie pracy np.:

Pracownik pracuje od 8 do 16 każdego dnia, jednakże wobec stałych i z góry zaplanowanych czynności pracodawcy związanych z realizacją usług również musi zawsze pracować w sobotę i niedzielę od 9 do 15 to przysługiwać mu będzie wynagrodzenie za pracę w tych godzinach nadliczbowych.

Przesłanką zastosowania art. 1514 § 1 KP jest – według poglądów judykatury – stan konieczności, przez które to pojęcie należy rozumieć jedynie sporadyczną potrzebę, uzasadnioną wyjątkową sytuacją (por. wyr. SA w Łodzi z 31.1.2013 r., III APa 37/12 ).

 

Zainteresowanych zachęcam również do zapoznania się z postem:

 

Kiedy kierownikowi przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny?

 

KONTAKT Z KANCELARIĄ  – PORADY PRAWNE, PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH I PRZED ORGANIAMI ADMINISTRACJI

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji w ww. zakresie lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  • odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury, w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS itp.;
  • w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy itp.;

zapraszam do kontaktu. Zachęcam również do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu dochodzenia roszczeń (windykacji).