Rewolucja czy kosmetyka? – zmiany w Kodeksie pracy.

adwokat radca prawny porada prawna prawo pracy nowelizacja zus skuteczny prawnik szczecin emerytura 300x180 - Rewolucja czy kosmetyka? – zmiany w Kodeksie pracy.

Kodeks pracy wymaga nowelizacji, a nawet napisania od początku. Zmiany w Kodeksie pracy są więc ze wszechmiar pożądane jednakże powinny zarówno być rozsądne, jak i dotyczyć istotnych przepisów prawa pracy. Czy nastąpi rewolucja czy kosmetyka w zakresie zmian, o tym w niniejszym poście….

Zgodnie z treścią ustawy nowelizującej, której przepisy mają wejść w życie 7 września b/r mają nastąpić w szczególności następujące zmiany:

 

DYSKRYMINACJA

Kwestia zmiany przepisów w zakresie dyskryminacji czy to w zakresie warunków wynagradzania, czy to innych warunków pracy w mojej ocenie jest jedną z najpilniejszych kwestii w stosunkach pracy. W mojej ocenie obecne przepisy w znacznym stopniu się ,,nie sprawdzają”.

Ustawodawca wprowadza następujące zmiany wskazując, że brak jest racjonalnych przesłanek różnicujących dyskryminację i nierówne traktowanie, i tym bardziej odmiennie kształtujących konsekwencje naruszenia przez pracodawcę ww. zasad. Wobec powyższego, proponuje się zmianę art. 113 oraz art. 183a Kodeksu pracy, poprzez stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację. Zmiana ta polegać będzie na wykreśleniu z ww. przepisów sformułowania „a także bez względu na”. Spowoduje to, że każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację.

Przy takim odczytaniu przepisów dochodzenie roszczeń z tytułu nierównego traktowania staje się dużo łatwiejsze, gdyż wystarczy wskazać na wystąpienie nierównego traktowania – bez wskazania kryterium dyskryminacyjnego.

Zazwyczaj spór o dyskryminację ,,rozbija się” właśnie o owe kryterium, gdyż dość często nie jest możliwym lub nawet nie występuje przyczyna z powodu, której pracodawca dyskryminuje pracownika – taką przyczyną nie jest np. to, że pracodawca pracownika nie lubi.

Przedmiotowe skutkować może napływem licznych pozwów o dyskryminację, która będzie odczytywana jako naruszenie zasady równego traktowania. Wymienione stanowiłoby prawdziwą rewolucję.

 

 

WYNAGRODZENIE ZA CAŁY CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY DLA SZERSZEGO KRĘGU UPRAWNIONYCH

Ustawodawca rozszerza katalog osób uprawnionych do wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy:

„Art. 47. Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem – ojcem wychowującym dziecko lub pracownikiem – innym członkiem najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 1751 pkt 3, w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.”

 

ROZSZERZENIE UPRAWIEŃ RODZICIELSKICH

Z uwagi na wprowadzenie możliwości wykorzystania urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego także przez pracowników-innych członków najbliższej rodziny zasadne jest objęcie ww. osób szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy oraz przyznanie im uprawnień analogicznych do przysługujących pracownicom oraz pracownikom-ojcom wychowującym dziecko, korzystającym z tych urlopów

MOBBING

W ustawie Kodeks pracy dokonano zmiany art. 943 § 4 Kodeksu pracy, poprzez uzupełnienie tego przepisu o możliwość dochodzenia od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy, ale – na skutek stosowanych wobec niego działań mobbingowych – poniósł konkretną szkodę.

Ustawodawca wprost więc wprowadził zasadę, iż nie jest koniecznym rozwiązanie stosunku pracy w celu dochodzenia szkody związanej z mobbingiem.

ŚWIADECTWO PRACY

Pozytywnie należy ocenić również wydłużenie terminów na żądanie sprostowania świadectwa pracy i wniesienie pozwu w tym zakresie.

Termin na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy,  wydłużono z 7 do 14 dni.

Ponadto, wprost w Kodeksie wprowadzono normę, iż w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy, pracownik może wystąpić z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy do sądu pracy.

 

DODATEK STAŻOWY WYŁĄCZONY Z MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Dodatek za staż pracy zostanie wyłączony z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rok 2019 r. ma być ostatnim rokiem w którym odmienne zasady obowiązują, jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Regulacja jest bardzo korzystna dla osób najmniej zarabiających.

Wprowadzane zmiany w części można więc uznać za rewolucyjne i ogólnie należy ocenić je pozytywnie.

 

 

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu dochodzenia roszczeń, oraz spraw rzeczowych.