Rewolucyjne zmiany w zasiłku chorobowym w 2022 r.?

porada prawna radca prawny adwokat szczecin stargard swinoujscie ZUS odwolanie prawo pracy dyscyplinarka renta 1 300x115 - Rewolucyjne zmiany w zasiłku chorobowym w 2022 r.?

W 2022 r. nastąpią radykalne zmiany w zakresie prawa zasiłku chorobowego, co wpłynie na sytuację wielu pracowników oraz ubezpieczonych. Jakie dokładnie będą to zmiany o tym w niniejszym poście…

 

Wyłączenie możliwości korzystania z zasiłku po przerwie w związku z nowym kodem choroby.

Okres zasiłkowy wynosi zazwyczaj 182 dni, jest to czas przez który można pobierać zasiłek chorobowy. Do tego samego okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie nieprzerwane okresy niezdolności do pracy, nawet jeżeli są spowodowane różnymi chorobami tj. zazwyczaj chorobami, których dotyczą odmienne kody choroby. Zgodnie z aktualnymi przepisami tj. art. 9 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,  jeśli są przerwy w niezdolności do pracy, do okresu zasiłkowego wlicza się poprzednią niezdolność do pracy  o ile jest ona spowodowana tą samą chorobą, a przerwa nie przekracza 60 dni.

 

Przedmiotowe ulegnie zmianie od 1 stycznia 2022 r., gdyż nie będzie miała już znaczenia przyczyna niezdolności do pracy przed i po przerwie.

W uprzednio obowiązującym stanie prawnym, pracownik mógł odzyskać zdolność do pracy nawet na jeden dzień i jeśli następnego dnia zachorowałby na inną chorobę otwierał się nowy okres zasiłkowy.

Aktualnie wprowadzona nowelizacja uniemożliwia zaistnienie takiej sytuacji, co w praktyce wpływać będzie na to, że nowe okresy zasiłkowe nie będą się zbyt często ,,otwierać”. Można więc przewidzieć, że zwiększy się liczba wniosków o świadczenia rehabilitacyjne oraz rentę z tytułu niezdolności do pracy.

WYJĄTEK:

W świetle nowych przepisów do okresu zasiłkowego nie będą wliczane okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą wynoszącą do 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpi w trakcie ciąży.

 

SKRÓCENIE OKRESU ZASIŁKU CHOROBOWEGO PO USTANIU UBEZPIECZENIA

Zgodnie z nowelizacją przepisów zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia będzie można pobierać do 91 dni.

WYJĄTEK:

Przedmiotowe nie dotyczy osób chorych na gruźlicę, niezdolnych do pracy w okresie ciąży i niezdolnych do pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek  i narządów oraz zabiegowi pobrania  komórek, tkanek i narządów.

W zakresie zarówno skrócenia okresu zasiłku chorobowego, jak i niemożności otwarcia nowego okresu zasiłku chorobowego zmiany te należy uznać za niekorzystne dla ubezpieczonych. Jak się wydaje brak jest ich uzasadnienia innego niż interes fiskalny Skarbu Państwa.

 

UBEZPIECZENIE DLA DOBROWOLNIE PODLEGĄCEGO POD UBEZPIECZENIE CHOROBOWE (M.IN. PRZEDSIĘBIORCY)

Od 1 stycznia 2022 r. dojdzie do istotnej zmiany w zakresie ubezpieczenia chorobowego, którym są objęte m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą. Od nowego roku ubezpieczenie to nie ustanie z powodu nieterminowego opłacenia składek. Świadczenie zostanie więc wypłacone również w przypadku, gdy przedsiębiorca opłaci składkę po terminie, nie będą już musieli składać do ZUS wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie.

 

Ponadto w odniesieniu do osób, których niezdolność do pracy powstanie w okresie, gdy będą miały zaległości z tytułu składek w kwocie wyższej niż 1 proc. minimalnego wynagrodzenia przepisy umożliwią otrzymanie zasiłku po spłacie zadłużenia, prawo to ulegnie jednak przedawnieniu, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.

Generalnie zmiany w powyższym zakresie należy uznać za pozytywne, gdyż opóźnienie w płatności składek nie powinno rzutować na prawo do świadczeń, tym bardziej, że powody opóźnienia w zapłacie składek bywają zróżnicowane.

WYŻSZY ZASIŁEK CHOROBOWY ZA CZAS POBYTU W SZPITALU

Od nowego roku miesięczny zasiłek chorobowy będzie przysługiwał w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru bez względu na to, czy dotyczy osoby hospitalizowanej czy przebywającej w domu – w świetle aktualnych przepisów hospitalizowany miał prawo do zasiłku chorobowego w wymiarze 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

 

ZMIANY W ZAKRESIE PONOWNEGO USTALANIA PODSTAWY WYMIARU ZASIŁKU

Podstawy wymiaru zasiłku w świetle treści nowych przepisów nie trzeba będzie ustalać na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków (bez względu na ich rodzaj) nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy. Wedle aktualnych przepisów podstawę wymiaru oblicza się na nowo, jeżeli przerwa w pobieraniu zasiłków wynosi co najmniej 3 miesiące kalendarzowe.

ŚMIERĆ PRACODAWCY A PRAWO DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO

Ponadto, prawo do zasiłku macierzyńskiego uzyskają od 2022 r. kobiety, które urodzą dziecko po ustaniu ubezpieczenia, jeśli ubezpieczenie to ustanie z powodu śmierci pracodawcy. Dotychczas nie miały w takiej sytuacji prawa do zasiłku. Jeśli umowa o pracę wygaśnie z powodu śmierci pracodawcy, to do dnia porodu kobieta będzie otrzymywać zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Przedmiotowe zagadnienie omawia również ZUS na swej stronie:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-zasilkach-od-2022-roku/4238317

 

KONTAKT Z KANCELARIĄ  – PORADY PRAWNE, PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH I PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.

w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu dochodzenia roszczeń (windykacji).