Roszczenia pracownika związane z wypadkiem przy pracy.

odszkodowanie za wypadek przy pracy prawnik szczecin porada prawna skuteczny adwokat 300x200 - Roszczenia pracownika związane z wypadkiem przy pracy.

W niniejszym artykule pokrótce omówię roszczenia, które przysługują pracownikowi w związku z wypadkiem przy pracy, a więc….

Przede wszystkim należy wskazać, że wypadek przy pracy musi wystąpić – zazwyczaj intuicyjne rozumienie pojęcia wypadku przy pracy pokrywa się z definicją legalną zawarta w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia z dnia 6 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242), jednakże nie zawsze – czasami niuansy decydują o zakwalifikowaniu danego stanu faktycznego jako wypadku przy pracy lub odmowy przyznania mu takiego statusu.

Po wystąpieniu wypadku pracodawca zobowiązany jest sporządzić protokół powypadkowy – dokument ten jest bardzo istotny zarówno z punktu widzenia pracodawcy jak i pracownika, gdyż wskazuje okoliczności wypadku przy pracy i rzutuje na późniejsze prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, a także na roszczenia uzupełniające pracownika o charakterze cywilnym. Treść protokołu kontroli podlega weryfikacji przez pracownika – z praktyki mogę wskazać, że dobrze jest dla danej strony stosunku pracy by przy jego powstawaniu asystował doświadczony prawnik, gdyż dokument ten jak wskazałem powyżej ma istotne znaczenie i jego treść rzutuje na wysokość odszkodowania, które potencjalnie może otrzymać pracownik.

Z tytułu wypadku przy pracy pracownikowi przysługują następujące świadczenia z ubezpieczeń społecznych:

1) “zasiłek chorobowy” – za okres niezdolności do pracy spowodowany wypadkiem przy pracy,

2) “świadczenie rehabilitacyjne” – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;

3) “zasiłek wyrównawczy” – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

4) “jednorazowe odszkodowanie” – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

5) “jednorazowe odszkodowanie” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

6) “renta z tytułu niezdolności do pracy” – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy,

7) “renta szkoleniowa” – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy

8) “renta rodzinna” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy,

9) “dodatek do renty rodzinnej” – dla sieroty zupełnej;

10) dodatek pielęgnacyjny;

11) pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

 

Ponadto, pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy i doznał szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia, może żądać od swego pracodawcy świadczeń odszkodowawczych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Postawą prawną dochodzenia roszczeń stanowi art. 415 i nast. Kodeksu cywilnego w szczególności przepisy  art. 444 § 1 i 2 k.c.

 

Pracownikowi przysługują następujące roszczenia uzupełniające (a wiec przysługujące ponad to co wypłaci ZUS):

  1. Jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek majątkowy

Art. 444 § 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

  1. Zadośćuczynienie pieniężne za uszczerbek niemajątkowy

Art. 445 § 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

  1. Renta

Art. 444 § 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Rodzinie pracownika w przypadku jego śmierci związanej z wypadkiem przy pracy przysługują roszczenia:

  1. Koszty leczenia poszkodowanego oraz koszty pogrzebu – art. 446 § 1 KC.
  2. Renta – art. 446 § 2 KC.
  3. Odpowiednie odszkodowanie, jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej – art. 446 § 3 KC.
  4. Zadośćuczynienie pieniężne za uszczerbek niemajątkowy – art. 446 § 4 KC.

 

Należy jednak wskazać, że roszczenia te należy wykazać i nie w przypadku każdego wypadku przy pracy mogą one powstać.

 

W przypadku, gdybyś potrzebował pomocy prawnej w w/w zakresie jako pracownik lub pracodawca zachęcam do kontaktu.