Wieczyste zobowiązanie ubezpieczonego niezgodne z Konstytucją – 5 lat na żądanie zwrotu świadczeń zgodnie z wyrokiem TK z 5 lipca 2016 r.

prawnik zus szczecin porady prawne odwołanie od decyzji zus 300x257 - Wieczyste zobowiązanie ubezpieczonego niezgodne z Konstytucją – 5 lat na żądanie zwrotu świadczeń zgodnie z wyrokiem TK z 5 lipca 2016 r.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie zawiera przepisu, który zakreślałby ZUS termin na wydanie decyzji na zwrot nienależnie pobranego świadczenia rehabilitacyjnego (co odnosi się także co do części innych rodzajów świadczeń z ubezpieczeń społecznych), co powoduje, że ubezpieczony może być ,,wieczyście” zobowiązany, jednakże….

Na niedopuszczalność takiego rozwiązania wskazał Trybunał Konstytucyjny udzielając odpowiedzi na pytanie prawne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborz w wyroku z dnia 5 lipca 2016 r. (sygn.. akt: P 131/15).

TK odniósł się do treści art. 84 ust. 3 ustawy systemowej wskazując, że

,,O niezgodności art. 84 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: u.s.u.s.) z art. 2 konstytucji przesądziło niewłaściwe wyważenie przez ustawodawcę kolidujących ze sobą interesów ubezpieczonego, który pobrał nienależne świadczenie i organu rentowego – dysponenta publicznych środków. Uprawnienie przyznane ZUS w art. 84 ust. 3 u.s.u.s. Trybunał uznał za zbyt daleko idące, a w konsekwencji stwierdził, że przepis ten narusza zasadę stabilizacji sytuacji prawnej jednostki będącej jednym z przejawów jej bezpieczeństwa prawnego. Tym samym TK uznał za celowe wprowadzenie czasowego ograniczenia możliwości żądania przez ZUS zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.”

Dobra wiadomość dla ubezpieczonych.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej, lub chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej zachęcam do kontaktu.