Wsteczne zwolnienie chroni przed wypowiedzeniem?

prawo pracy prawnik zus szczecin porada prawna adowkat prawo rodzinne prawo spadkowe zachowek 300x200 - Wsteczne zwolnienie chroni przed wypowiedzeniem?

Wyrokiem z dnia 11.09.2019 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: IX P 18/19) zasądził na rzecz mojego klienta kwotę 19 500 zł tytułem odszkodowania. Jednym z zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie było złożenie wypowiedzenia przed otrzymaniem zwolnienia lekarskiego pracownika za okres wsteczny….

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy:

W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

(art. 45 par. 1 Kodeksu pracy)

 

Zgodnie zaś z art. 41 Kodeksu pracy Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

WAŻNE: Przedmiotowe podlega modyfikacji w niektórych przepisach szczególnych prawa pracy.

MOŻLIWE SYTUACJE:

W kontekście powyższego przepisu oraz przebywania przez pracownika na zwolnieniu lekarskim możliwe są dwie sytuacje:

  • Pracownik jest nieobecny w pracy z powodu niezdolności do pracy o czym pracodawca wie,
  • Pracownik jest nieobecny w pracy z powodu niezdolności do pracy o czym pracodawca nie wie.

W związku z tym, że obecnie zwolnienia lekarskie wystawiane są w formie elektronicznej pracodawca zazwyczaj wie czy pracownik znajduje się na zwolnieniu lekarskim czy też nie.

Od 1 grudnia 2018 roku obowiązek przekazania zwolnienia wystawionego w formie ,,elektronicznej” został przeniesiony z pracownika na lekarza, który przekazuje je na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS – co powinno nastąpić w tym samym dniu. Informacja o zwolnieniu trafia również do pracodawcy, pracownik natomiast nie będzie musiał dostarczać już zwolnienia do zakładu pracy.

 

W przypadku, gdy z informacji udostępnionych przez ZUS na profilu informacyjnym wystawiającego zwolnienie lekarskie wynika, że płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek lekarz przekazuje ubezpieczonemu wydruk wystawionego e-zaświadczenia, który pracownik musi dostarczyć pracodawcy w terminie 7 dni.

ZŁOŻENIE WYPOWIEDZENIA MIMO WIEDZY O ZWOLNIENIU LEKARSKIM

W przypadku więc, gdy pracodawca wie o tym, że pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i mimo tego wysyła mu oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę to tym samym w sposób rażący i oczywisty przepisy prawa pracy narusza.

ZŁOŻENIE WYPOWIEDZENIA W BRAKU WIEDZY O ZWOLNIENIU LEKARSKIM

Możliwe są również dwie inne sytuacje:

  • Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie ale przed jego dostarczeniem do pracodawcy otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę.
  • Pracownik w chwili składania mu oświadczenia o wypowiedzeniu nie posiadał zaświadczenia o niezdolności do pracy,  lecz otrzymał je z datą wsteczną.

Przepisy prawa przewidują, że zwolnienie lekarskie może być wystawione z maksymalnie trzydniowym opóźnieniem ( jeżeli  wyniki badania wykazują, że ubezpieczony w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy.

Od przedmiotowego istnieje ważny wyjątek:

Okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy przez lekarza psychiatrę może obejmować okres wcześniejszy niż określony w ust. 3, w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność ubezpieczonego do oceny własnego postępowania.

 

(VIDE, 7 ust. 4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim).

Tak, też wskazał Sąd uzasadniając rozstrzygnięcie w sprawie, z zaznaczeniem, iż w rozpatrywanej sprawie pracodawca posiadał wiedzę o zwolnieniu lekarskim pracownika.

 

Co pracodawca powinien zrobić w takim przypadku?

W mojej ocenie jedynym wyjściem jest cofnięcie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę (co do zasady, choć np. ową niezdolność można kwestionować).

 

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  • odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  • w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu dochodzenia roszczeń (windykacji).