ZUS żąda składek, gdy zapomniałeś wyrejestrować działalności gospodarczej?

adwokat szczecin radca prawny porada prawna ZUS KRUS prawo spadkowe odwolanie od decyzji ZUS - ZUS żąda składek, gdy zapomniałeś wyrejestrować działalności gospodarczej?

Składki na ubezpieczenia społeczne należne (i coraz wyższe) są w szczególności w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej zawiera dane o podmiotach działalność prowadzących, co w przypadku jednak, gdy działalność nie była faktycznie prowadzona a ZUS żąda składek?

SKUTKI WPISU DO CEIDG

Tytułem wstępu należy wskazać przepisy dotyczące CEIDG:
art. 2 ust. 2. Zadaniem CEIDG jest ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
Art. 16

  1. Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba fizyczna wpisana do CEIDG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba wpisana do CEIDG nie ponosi odpowiedzialności.
  2. Domniemywa się, że działalność gospodarcza jest wykonywana przez przedsiębiorcę nieprzerwanie, jeżeli w jednym z wpisów przedsiębiorcy datą zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej jest dzień poprzedzający datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej wskazaną w kolejnym wpisie tego przedsiębiorcy do CEIDG.

Tak, też Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

 

DZIAŁANIA ZUSU

W przypadku więc, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych poweźmie wiadomości o tym, że przedsiębiorca wpisany do CEDG  nie odprowadza  składek na ubezpieczenia społeczne podejmie odpowiednie działania wyjaśniające, które zakończą się wydaniem decyzji stwierdzającej wysokość zaległości składkowych wraz z odsetkami.

W przypadku, gdy przedsiębiorca faktycznie działalność prowadzi i z różnych powodów składek nie uiszcza to w świetle przepisów prawa kwestionowanie takiej decyzji pozostaje wątpliwe – choć i tu istnieje możliwość, że ZUS żąda składek przedawnionych – choć nie powinien.

Bywają jednak i takie sytuacje, że dany ubezpieczony pomimo faktycznego nieprowadzenia działalności gospodarczej nie zawiesi działalności w CEDG lub, też nie złoży wniosku o wykreślenie owej działalności z rejestru.

Stan ten może trwać wiele lat, generując z perspektywy ZUS daleko idące zaległości. Przy tym w przypadku wydania przez ZUS decyzji o stanie zaległości koniecznym jest wniesienie od niej odwołania w terminie, w innym wypadku decyzja się uprawomocni.

KIEDY WARTO WNIEŚĆ ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS

Wniesienie odwołania ma sens wtedy, gdy pomimo odmiennej treści rejestru CEDG działalność gospodarcza nie była prowadzona.

Należy wskazać, że przez prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należy rozumieć rzeczywistą działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Wpis w ewidencji działalności gospodarczej (zarejestrowanie) ma natomiast przede wszystkim znaczenie formalne, czyli charakter deklaratoryjny.

KTO NIE MUSI UIŚCIĆ SKŁADEK OD UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Obowiązkowi ubezpieczenia nie podlegają osoby, które wprawdzie zadeklarowały zamiar prowadzenia działalności gospodarczej przez uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zgłoszenie do ubezpieczenia, lecz działalności tej faktycznie nie podjęły i nie prowadziły (wyr. SN z 3.8.2000 r., II UKN 659/99 ). W orzecznictwie (por. wyr. SN z 25.11.2005 r. I UK 80/05) podkreśla się, że istnienie samego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie przesądza o faktycznym prowadzeniu tej działalności (wpis ma charakter deklaratoryjny, vide uchw. SN z 26.1.1996 r. III CZP 111/95).

WAŻNE:

Z rejestracji działalności wynika domniemanie prawne według którego osoba wpisana do ewidencji jest traktowana jako prowadząca działalność gospodarczą (wyr. SN z 16.5.2006 r., I UK 289/05).

Domniemanie to może być obalone; ubezpieczony może wszelkimi środkami dowodowymi wykazać, że nie podjął lub na trwałe zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, mimo niezgłoszenia tych zdarzeń do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej (wyr. SN z 18.2.2008 r., II UK 207/08).

 

CO NIE STANOWI O NIEPROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Należy wskazać, iż:

  • prowadzenie działalności gospodarczej nie jest równoznaczne z osiąganiem dochodów
  • prowadzenie działalności gospodarczej obejmuje okresy zarówno faktycznego wykonywania usług, jak i podejmowania innych czynności związanych z tą działalnością, np. poszukiwanie nowych klientów, zamieszczanie ogłoszeń w prasie, załatwianie spraw urzędowych czy kupowanie materiałów
  • faktyczne niewykonywanie działalności gospodarczej w czasie oczekiwania na kolejne zamówienie lub w czasie ich poszukiwania, nie oznacza zaprzestania prowadzenia takiej działalności i nie powoduje uchylenia obowiązku ubezpieczenia społecznego. (vide Sąd Najwyższy postanowienie z 17 lipca 2003 r. (II UK 111/03) .

WAŻNE:

To na ubezpieczonym – odwołującym się od decyzji ZUS spoczywa ciężar wykazania, że faktycznie nie prowadził działalności gospodarczej.

Sposób dowodzenia tych okoliczności zależy od rodzaju działalności objętej wpisem, w szczególności przedmiotowe winno może być wykazywane dowodami z zeznań świadków, jak również dowodami z dokumentów dotyczącymi lub związanymi aktywności zawodowej i gospodarczej danej osoby. Możliwe do naprowadzenia dowody uzależnione są od okoliczności konkretnej sprawy, w szczególności zaś rodzaju działalności objętej wpisem do CEDG.

WAŻNE:

 W braku wykazania nieprowadzenia działalności gospodarczej Sąd przyjmie stanowisko ZUS zawarte w decyzji za uzasadnione.

 

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  • odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  • w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu dochodzenia roszczeń (windykacji).