Wypadek w trakcie wyjazdu szkoleniowo – integracyjnego przy zachowaniach ,,prywatnych”. Czy może zostać uznany za wypadek przy pracy?

wypadek przy pracy radca prawny adwkot sprawa sadowa porada prawna 300x200 - Wypadek w trakcie wyjazdu szkoleniowo - integracyjnego przy zachowaniach ,,prywatnych

Uznanie danego zdarzenia za wypadek przy pracy lub zrównane z wypadkiem przy pracy ma daleko idące skutki dla pracownika, w szczególności w zakresie prawa do jednorazowego odszkodowania z ustawy wypadkowej. Zdarza się jednak, że ZUS dokonuje błędnej kwalifikacji prawnej niespornych stanów faktycznych. Jak więc przedmiotowe faktycznie się przedstawia?

Zdarzenie mając miejsce w trakcie wyjazdu szkoleniowo integracyjnego może zostać uznane za zdarzenie zrównane z wypadkiem przy pracy. Najistotniejszą kwestią jest jednak to czy wyjazd ten odbył się na polecenie pracodawcy, w ramach podróży służbowej. W przypadku, gdy dany wyjazd nie był związany z poleceniem pracodawcy wyjazdu nie można uznać za podróż służbową.

ZUS dość często odmawia wypłaty świadczenia wskazując, że nie było pisemnego polecenia wyjazdu służbowego. Nie jest to prawidłowa praktyka, gdyż polecenie takie może być złożone również ustnie, a fakt jego wydania może być dowodzony za pomocą wszelkich możliwych dowodów w szczególności zeznań świadków.

 

Jeżeli jednakże pracownik swym zachowaniem zerwie więź z powierzonym mu zadaniem to zdarzenia nie można zakwalifikować w powyższy sposób.

 

Należy podkreślić, że pracownik w podróży służbowej zachowuje m.in. prawo do korzystania z odpoczynku, spacerów czy spożywania posiłków poza miejscem wykonywania obowiązków służbowych. Przy czym tego rodzaju zachowanie pracownika nie oznacza zerwania związku z celem podróży służbowej (wyrok SN z 13.5.1997 r., II UKN 98/97).

Za wypadek przy pracy można również uznać zdarzenie, które nastąpiło w trakcie imprezy integracyjnej przy ognisku.

Powyższe w sposób ogólny potwierdził SN w Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 22 października 2015 r. II UK 370/14

,,Tylko bowiem w podróży służbowej – z uwagi na szczególne okoliczności i warunki, w jakich znajduje się pracownik podczas tej podróży – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nie tylko wykonywanie poleconej pracy, lecz również wiele innych czynności wynikających z samego faktu opuszczenia zwykłego środowiska, które to czynności byłyby w normalnych warunkach zaliczone do sfery spraw prywatnych (por. podobnie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 listopada 2011 r., I UK 140/11 – OSNP 2012 r. Nr 21-22, poz. 269 – w którym stwierdzono, odnosząc się do okoliczności sprawy, że art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy wypadkowej na równi z wypadkiem przy pracy traktuje wypadek, jakiemu pracownik uległ w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż oznaczone w art. 3 ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem pracy). Istota ochrony pracownika na podstawie przepisu art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy wypadkowej sprowadza się do rozciągnięcia szczególnej ochrony ubezpieczeniowej w podróży służbowej na okoliczności należące do sfery prywatnych spraw pracownika.”

Warto więc w zależności od stanu faktycznego walczyć o swoje prawa.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie zachęcam do kontaktu.