ZUS dochodzi składek, gdy nie wyrejestrowałeś działalności?

 

radca prawny odwolanie ZUS szczecin porada prawna renta rekompensata emerytura prawo pracy 300x200 - ZUS dochodzi składek, gdy nie wyrejestrowałeś działalności?

Wyrokiem z dnia 27.10.2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił decyzję ZUS na korzyść moich klientów dotyczącą obowiązku uiszczenia przez nich kwoty 85 887,24 zł tytułem nieuiszczonych składek. Zagadnieniem prawnym, które pojawiło się w sprawie była kwestia nie wyrejestrowania działalności gospodarczej z ZUS pomimo jej faktycznego nie prowadzenia….

Składki należne za okres zgłoszenia działalności w ZUS i CEIDG?

Przedsiębiorca winien uiszczać składki na ubezpieczenia społeczne, oraz zdrowotne – przedmiotowe stanowi truizm. Jednakże dość często bywa tak, że pomimo faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie dokonuje wyrejestrowania z systemu ubezpieczeń społecznych, jak również dokonuje innych czynności formalnych pomimo faktycznego nie prowadzenia działalności gospodarczej, jak również np. nie wyrejestrowuje się z CEIDG.

W takim wypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych traktuje taką osobę jako czynnego przedsiębiorcę, za okres w którym przedsiębiorca nie opłaca składek dochodzi ich. Sytuacja dla byłego przedsiębiorcy komplikuje się w szczególności, gdy dokonuje on zmiany miejsca zamieszkania, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadal kieruje korespondencję na ,,stary” adres.

 

Podstawa prawna.

Zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne w następujących okresach:

osoby prowadzące pozarolniczą działalność – od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;

 

Jak brak faktycznego prowadzenia działalności oceniany jest w orzecznictwie Sądu Ubezpieczeń Społecznych?

Należy wskazać, że zgłoszenie i sam wpis do ewidencji działalności gospodarczej stanowi tylko podstawę rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu jej legalizacji i nie jest zdarzeniem ani czynnością utożsamianą z podjęciem takiej działalności. Tak więc domniemanie wynikające z wpisu do CEIDG może zostać obalone w toku postępowania dowodowego. Ciężar dowodu w tej sytuacji ciąży na kwestionującym stan rzeczy ujawniony w CEIDG. Podstawowe znaczenie dla objęcia ubezpieczeniami społecznymi ma fakt rzeczywistego wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób ciągły i o charakterze zarobkowym. (tak też Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 lipca 2020 r. III AUa 926/19), nadto wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 lutego 2019 r. III AUa 835/18).

 

Jak wskazała natomiast Sąd Okręgowy w swym wyroku z dnia 20 grudnia 2019 r. VII U 3887/19

Zaprzestanie działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, uchylające obowiązek ubezpieczenia, może być również okresowe i spowodowane przerwą w jej wykonywaniu. Musi to jednak wiązać się z wolą zaprzestania tej działalności w sposób definitywny, co winno znaleźć formalny wyraz w wyrejestrowaniu działalności z ewidencji działalności gospodarczej, względnie w jej zawieszeniu.

Jak definiować działalność gospodarczą?

W zakresie definicji i określenia tego czy działalność gospodarcza jest prowadzona należy wskazać, że nawet wykonywanie niektórych czynności związanych z przedmiotem zarejestrowanej działalności gospodarczej nie zawsze będzie świadczyć o zamiarze prowadzenia tej działalności w niekrótkim okresie. To zamiar, a więc prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zorganizowany i ciągły, ma znaczenie przy ocenie tego, jaki charakter należy nadać działaniom podejmowanym przez przedsiębiorcę w całym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. O ile ciągłość wykonywania działalności nie musi polegać w każdym przypadku na codziennym podejmowaniu czynności związanych z przedmiotem tej działalności, to jednak ważne jest, aby czynności te charakteryzowała powtarzalność, która miałaby istotny wpływ na funkcjonowanie działalności gospodarczej od momentu jej zarejestrowania. W tym też przejawia się zamiar prowadzenia tej działalności. Rozpoczęcie działalności gospodarczej powinno być działaniem konsekwentnym i przemyślanym pod względem organizacyjnym, technicznym, ekonomicznym, finansowym, marketingowym, handlowym. (tak też, wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 2019 r. III AUa 796/19).

Jakie problemy w zakresie wykazania braku faktycznego prowadzenia działalności powstają w postępowaniu przed ZUS i Sądem Ubezpieczeń Społecznych?

Problematyczną kwestią jest wykazanie tego czy działalność gospodarcza była faktycznie prowadzona czy też nie, zwłaszcza w kontekście tego czy pomimo faktycznego nie wykonywania usług/produktów wytwarzanych w ramach danej działalności można mówić o zaprzestaniu działalności. Bardzo ważną kwestią jest to, że organ ZUS opierając się czy to na wpisie do CEIDG, czy też zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych wyliczy wysokość zobowiązania i wyda w tym zakresie decyzję. W praktyce postępowania sądowego to adresat decyzji będzie musiał wykazać, iż faktycznie tej działalności nie prowadził. Nie udźwignięcie przez niego tego ciężaru dowodowego, skutkować będzie tym, że zapłaci składki, które de facto są nienależne.

Należy pamiętać, iż dobrze sporządzone odwołanie, zgromadzenie dowodów, oraz sporządzenie odpowiedniej argumentacji wpływa na szanse powodzenia sprawy w sądzie – tym niemniej, jak wskazuje podany na początku wyrok Sądu z ZUSem można wygrać.

 

KONTAKT Z KANCELARIĄ  – PORADY PRAWNE, PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH I PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  • odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  • w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu dochodzenia roszczeń (windykacji).