ZUS musi w każdym czasie ponownie przeliczyć emeryturę kobiet z rocznika 53?

radca prawny szczecin porady prawne szczecin porady prawne kancelaria adwokat zus emerytura odwolanie od decyzji - ZUS musi w każdym czasie ponownie przeliczyć emeryturę kobiet z rocznika 53?

Wyrokiem z dnia z 18 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Łomży, sygn. akt III U 428/19 zmienił zaskarżoną decyzję ZUS w sprawie o emeryturę wskazując, że przeliczenie emerytury jest możliwe niezależnie od czasu jaki nastąpił od dnia wydania decyzji ZUS.

PODSTAWOWE INFORMACJE – ROCZNIK 53

Wyrokiem z dnia 6 marca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął (sygn. akt P 20/16), że ustawodawca naruszył konstytucję, wprowadzając zasadę obniżenia emerytury powszechnej o kwoty uprzednio pobranych wcześniejszych świadczeń w stosunku do kobiet z rocznika 53. W mojej ocenie względy przemawiające za niekonstytucyjnością przedmiotowych przepisów uzasadniają również ocenę ich niekonstytucyjności w stosunku do innych grup  ubezpieczonych.

 

INNE MOJE POSTY DOTYCZĄCE ROCZNIKA 53

Zainteresowanych zachęcam do zapoznania się w tym zakresie z innymi moimi postami:

ZUS odmawia uchylenia decyzji dla rocznika 53 i co dalej?

Czy 5 letni termin na wznowienie postępowania jest Konstytucyjny?

Rocznik 53 – korzystne rozstrzygnięcia Sądu?

 

PRZELICZENIE EMERYTURY NA WNIOSEK W KAŻDYM CZASIE?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzje w prawie odmowa wznowienia postępowania i przeliczenia emerytury powołując się na upływ 5 letniego terminu od dnia wydania decyzji do dnia złożenia wniosku o wznowienie.

W mojej ocenie ów 5 letni termin jest niekonstytucyjny, ku czemu są silne argumenty o czym szerze w w/w poście.

Ponadto podstawą przeliczenia świadczenia może być art. 114 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  1. W sprawie zakończonej prawomocną decyzją organ rentowy, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, uchyla lub zmienia decyzję i ponownie ustala prawo do świadczeń lub ich wysokość, jeżeli:

1) po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość;

2) decyzja została wydana w wyniku przestępstwa;

3) dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;

4) decyzja została wydana na skutek świadomego wprowadzenia w błąd organu rentowego przez osobę pobierającą świadczenie;

5) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone, zmienione albo stwierdzono jego nieważność;

6) przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło na skutek błędu organu rentowego.

 

Nadto:

1e. Uchylenie lub zmiana decyzji, o której mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeżeli od dnia jej wydania upłynął okres:

1) 10 lat – w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2-4;

2) 5 lat – w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 5;

3) 3 lat – w przypadku określonym w ust. 1 pkt 6.

1f. Przepisu ust. 1e nie stosuje się, jeżeli:

1) w wyniku uchylenia lub zmiany decyzji z przyczyn określonych w ust. 1 osoba zainteresowana nabędzie prawo do świadczenia lub świadczenie w wyższej wysokości;

 

Przy tym pojęcie błędu organu należy rozumieć szeroko.

 

UZASADNIENIE SĄDU

Jak celnie uzasadnił Sąd Okręgowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydając rozstrzygnięcie:

,,Przepis art. 190 ust. 4 Konstytucji był wielokrotnie poddawany interpretacji Trybunału Konstytucyjnego. W licznych orzeczeniach Trybunał oceniał, czy jego implementacja dokonywana w ustawach zwykłych odpowiada celowi założonemu przez ustrojodawcę. Trybunał wskazywał, że po pierwsze, z art. 190 ust. 4 Konstytucji wynika wola ustrojodawcy wyraźnie ukierunkowana na możliwość rozpatrzenia sprawy w nowym stanie prawnym, ukształtowanym w następstwie orzeczenia Trybunału, a zatem po wyeliminowaniu przepisu uznanego za niekonstytucyjny (zob. wyroki z: 20 lutego 2002 r., sygn. K 39/00, OTK ZU nr 1/ (…), poz. 4; 11 czerwca 2002 r., sygn. SK 5/02, OTK ZU nr 4/A/2002 r., poz. 41). Po drugie, środki, dzięki którym cel ten ma być zrealizowany (tzw. operacjonalizacja art. 190 ust. 4 Konstytucji), pozostawiono do unormowania w poszczególnych procedurach, przyznając ustawodawcy swobodę w ich doborze. Bezpośrednią konsekwencją tego jest stwierdzenie, że pojęcia “wznowienie postępowania”, którym ustawodawca posłużył się w art. 190 ust. 4 Konstytucji, nie należy rozumieć w sensie technicznym, w jakim posługują się nim przepisy proceduralne (wznowienie sensu stricto). Przeciwnie, chodzi o wszelkie środki prawne postawione stronom i sądom do dyspozycji, dzięki którym można osiągnąć efekt w postaci ponownego rozstrzygnięcia sprawy, według stanu prawnego po wyeliminowaniu niekonstytucyjnych przepisów (por. postanowienie z 14 kwietnia 2004 r., sygn. SK 32/01, OTK ZU nr 4/ (…), poz. 35; wyroki z: 11 czerwca 2002 r., sygn. SK 5/02; z 9 czerwca 2003 r., sygn. SK 12/03, OTK ZU nr 6/ (…), poz. 51; 2 marca 2004 r., sygn. SK 53/03, OTK ZU nr 3/ (…), poz. 16; 27 października 2004 r., sygn. SK 1/04, OTK ZU nr 9/ (…)poz. 96)Po trzecie, przyjmuje się, że z art. 190 ust. 4 Konstytucji wynika konstytucyjne prawo podmiotowe uruchomienia procedur zmierzających do wydania nowego rozstrzygnięcia, opartego na stanie prawnym powstałym po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego (por. sygn. K 39/00, sygn. SK 5/02, sygn. SK 1/04).”

MOŻLIWOŚĆ PRZELICZENIA EMERYTURY W KAŻDYM CZASIE

Art. 114 ust 1 ustawy emerytalnej judykatura traktuje jako podstawę prawną dla weryfikacji i wzruszalności decyzji organów rentowych, w których zawarto ustalenia pozostające w obiektywnej sprzeczności z ukształtowanym ex lege stanem uprawnień emerytalno-rentowych zainteresowanych (por. wyroki SN z 25.02.2008 r. I UK 249/07, z 22.02.2010 r. I UK 247/09, z 09.12.2015 r. I UK 533/14, postanowienie SN z 20.09.2011 I BU 4/11).

Nie ulega wątpliwości, że taka niezgodność może powstać w sytuacji, gdy decyzja o wysokości czy prawie do świadczenia jest wydana na podstawie niekonstytucyjnego przepisu. Eliminacja tych sprzeczności zawsze stanowi uzasadnienie dla ponowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją organu rentowego, której rozstrzygnięcie jest niezgodne z ukształtowaną ex lege sytuacja prawną ubezpieczonego.

PODSUMOWANIE:

Możliwym jest przeliczenie emerytury w każdym czasie nawet pomimo upływu 5 letniego terminu do wznowienia postępowania lub też dokonania innych ,,uchybień” przepisom prawa tyczącym się wznowień postępowania.

 

KONTAKT Z KANCELARIĄ

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  • odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  • w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu dochodzenia roszczeń (windykacji).