Kiedy ZUS umorzy, a kiedy rozłoży na raty zaległość?

porada prawna radca prawny szczecin ZUS odwolanie wczesniejsza emerytura prawo pracy windykacja odwolanie od wypowiedzenia - Kiedy ZUS umorzy, a kiedy rozłoży na raty zaległość?

Zgodnie z przepisami prawa powstaje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, które płatnik powinien odprowadzać do ZUS.  Przepisy prawa przewidują możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozłożenie płatności na raty (tzw. układ ratalny), w niektórych zaś przypadkach nawet wnioskowanie o umorzenie należności – o czym w niniejszym poście….

Umorzenie należności.

Przepisy prawa przewidują umorzenie należności ZUS w dwóch przypadkach:

 1. Całkowitej nieściągalności należności.
 2. w uzasadnionych przypadkach umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności.

(tak, też art. 28 ust. 1 i 3a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

 

UMORZENIE SKŁADEK ZUS W PRZYPADKU CAŁKOWITEJ NIEŚCIĄGALNOŚCI

Całkowita nieściągalność zachodzi, gdy ogólnie mówiąc nie ma żadnej możliwości uzyskania przez ZUS należności. Całkowita nieściągalność określona jest w ustawie  (art. 28 ust. 3 ustawy systemowej) i zachodzi, gdy:

 • dłużnik zmarł i nie pozostawił majątku, który pozwala na spłatę długu, ani nie ma spadkobierców lub innych następców prawnych,
 • sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe, ponieważ nie ma majątku, który umożliwia przeprowadzenie takiego postępowania,
 • dłużnik nie prowadzi już działalności gospodarczej i nie ma majątku, który pozwala na spłatę długu, oraz nie ma małżonka, wspólników lub następców prawnych,
 • w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub w umorzonym postępowaniu upadłościowym nie uzyskano kwoty wystarczającej do tego, żeby uregulować należności,
 • wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
 • naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził, że nie ma majątku, z którego można prowadzić egzekucję,
 • w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

 

UMORZENIE SKŁADEK ZUS W PRZYPADKU BRAKU CAŁKOWITEJ NIEŚCIĄGALNOŚCI

 

Możliwym jest umorzenie składek ZUS również w przypadku braku ich całkowitej nieściągalności, gdy będziemy w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej.

Jak wyjaśnia sam ZUS o trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej możemy mówić wtedy, gdy:

 • po opłaceniu należności składkowych nie mógłbyś zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych Twoich i Twojej rodziny,
 • poniosłeś straty materialne w wyniku klęski żywiołowej (lub innego nadzwyczajnego zdarzenia), które spowodowały, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić Cię możliwości dalszego prowadzenia działalności,
 • przewlekle chorujesz albo opiekujesz się przewlekle chorym członkiem rodziny i dlatego nie możesz zarobić tyle, żeby opłacić należności.

 

Jak wskazuje natomiast orzecznictwo sądowe:

Zadaniem regulacji zawartej w art. 28 ust. 3a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 141, poz. 1365 ze zm.) jest zabezpieczenie niezbędnego minimum socjalnego, które pozwoli osobie zobowiązanej funkcjonować w codziennym życiu, dając gwarancję, że podstawowe potrzeby jej oraz jej rodziny będą zaspokojone. Dokonując porównania sytuacji materialnej skarżącego z wysokością zaległej należności organ powinien zestawić wartość posiadanego majątku oraz wysokość dochodu uzyskiwanego przez stronę z niezbędnymi kosztami jej utrzymania, w celu ustalenia, czy jest w stanie faktycznie spłacić istniejące zadłużenie bez niedostatku. (vide Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Olsztynie z dnia 8 sierpnia 2018 r. I SA/Ol 295/18).

WAŻNE:

Umorzenie składek powoduje także umorzenie odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty.

Nie podlegają umorzeniu ze względu na Twoją trudną sytuację finansową należności tytułem składek za zatrudnionych pracowników

 

ROZŁOŻENIE NALEŻNOŚCI NA RATY – UKŁAD RATALNY Z ZUS

Zgodnie z art. 29 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300) „Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.”

Rozłożenie na raty należności na składki ZUS następuje w formie umowy. Rozłożyć na raty w pełnej wysokości można składki na:

 1. ubezpieczenia społeczne
 2. ubezpieczenia zdrowotne
 3. Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 4. Fundusz Emerytur Pomostowych

– wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi od dnia złożenia wniosku. Należy wskazać również, że na raty zostanie rozłożona dodatkowa opłata i koszty upomnienia.

WAŻNE:

Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę, począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg.

W przypadkach odroczenia terminu płatności albo rozłożenia należności na raty ZUS ustala opłatę prolongacyjną na zasadach i w wysokości przewidzianej w Ordynacji podatkowej dla podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

W przypadku zmiany sytuacji finansowej wnioskodawcy zalegającego z należnościami na składki ZUS, można złożyć kolejny wniosek o zmianę warunków udzielonej ulgi. W ramach zmiany zawartej umowy można wydłużyć czy też skrócić okres spłaty, jak również zmienić termin płatności rat lub ich wysokość. Zatwierdzenia przez ZUS nowego wniosku o zmianę umowy zostanie zatwierdzone przez podpisanie do niej aneksu.

Jednakże, należy wskazać, że w momencie niedotrzymania warunków umowy zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zostanie ona zerwana.

W przypadku zawierania układów ratalnych należy uzasadniać zarówno przyczyny nieopłacania składek jak i uzasadnić wysokość proponowanych rat, a także wykazać swoją sytuację majątkową i zarobkową w kontekście możliwości uiszczenia składek w trybie ratalnym, a także konieczność rozłożenia płatności na raty.

 

KONTAKT Z KANCELARIĄ  – PORADY PRAWNE, PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH I PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

 • odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
 • w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu dochodzenia roszczeń (windykacji).