ZUS nie może kwestionować optymalizacji z zakresu opłacania składek ZUS w przypadku wykonywania pracy/działalności gospodarczej za granicą?

prawnik zus szczecin odwolanie od decyzji 300x210 - ZUS nie może kwestionować optymalizacji z zakresu opłacania składek ZUS w przypadku wykonywania pracy/działalności gospodarczej za granicą?

Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie osoby która wykonywała pracę poza granicami Polski i tam też podlegała ubezpieczeniu społecznemu w Polsce zaś prowadziła działalność gospodarczą. ZUS oraz Sąd I i II instancji przyjęły, że zawarta umowa o pracę de facto pozorna (z ustalonego w sprawie stanu faktycznego wniosek taki można było wysnuć), SN jednak decyzję ZUS uchylił i nakazał ponowne rozpoznanie sprawy. W czym rzecz?

Procesy optymalizacji w zakresie opłacania składek ZUS poprzez podleganie systemowi ubezpieczeń społecznych innego państwa UE (w których obciążenia publicznoprawne są zdecydowanie niższe niż w Polsce) stosowane są z lepszym lub też gorszym skutkiem dla osób korzystających z optymalizacji. W szczególności, gdy proces optymalizacji polega na fikcyjnym zatrudnieniu lub fikcyjnym prowadzeniu działalności za granicą.

W rozpatrywanym przypadku, SN wskazał (w pewnym uproszczeniu), że ZUS nie jest uprawniony do samodzielnej oceny podlegania przez daną osobę systemowi ubezpieczeń społecznych państwa trzeciego.

W konsekwencji w przypadku wydania przez ZUS decyzji w oparciu o powyższe (np. stwierdzenia przez ZUS, że umowa o pracę zawarta zagranicą jest fikcyjna) istnieje możliwość w oparciu o argumentację przedstawioną przez Sąd Najwyższy złożenia skutecznego odwołania od decyzji ZUS.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w zakresie lub pomocy prawnej w przygotowaniu odwołania od decyzji ZUS zachęcam do kontaktu.