Czy poleganie ubezpieczeniu chorobowemu przez część miesiąca powoduje obniżenie zasiłku macierzyńskiego?

zasiłek_macierzyński_przywrócenie_terminu_radca_prawny_szczecin_adwokat_szczecin_odwołanie_zus_renta_krus

W sprawie ubezpieczona prowadząca działalność gospodarczą zgłosiła się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 21.03 następnie od 11.04 rozpoczęła korzystanie z zasiłku macierzyńskiego. ZUS przyjął niekorzystną dla ubezpieczonej wykładnię wliczając do jej postawy zasiłku jedynie składkę za okres od 21.03 d 31.03 w wysokości 790,51 zł natomiast Sąd Najwyższy ostatecznie….

Czytaj dalej

Czy kryterium obrotu przy działalności agencji zatrudnienia ma znaczenie dla delegowania pracowników? 

radca_prawn_prawo_pracy_zus_krus_szczecin_adwokat_wojciech_chmurak_skuteczny_prawnik

Bardzo ciekawe, rozsądne, a co najważniejsze korzystne dla agencji zatrudnienia stanowisko zajął Sąd Najwyższy w jednym ze swych wyroków wydanym dnia 6 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy wskazał, że….

Czytaj dalej

Czy sporządzenie protokołu powypadkowego jest konieczne w celu uzyskania świadczeń?

odszkodowanie_wypadek_przy_prac_chmurak_wojciech_radca_prawny_adwokat_skuteczny_prawnik_zus_renta_odwołanie_wypowiedzenie

W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy pracodawca zobligowany jest do powołania zespołu powypadkowego w celu sporządzenia protokołu powypadkowego. Protokół powypadkowy stanowi następnie podstawę do wypłaty świadczeń z ZUS, a ponadto może być przedmiotem powództwa o jego sprostowanie, co następnie rzutuje na odpowiedzialność uzupełniającą pracodawcy względem pracownika. Co jednak w wypadku, gdy protokół powypadkowy nie zostaje sporządzony?

Czytaj dalej

Czy renta rodzinna przysługuje bez wyroku zasądzającego alimenty i mimo nie zaskarżenia odmownej decyzji ZUS?

renta_z_tytułu_niezdolności_do_pracy_odwołanie_zus_Wojciech_Chmurak_prawo_pracy_porady_prawne_prawo_ubezpieczeń_społecznych_szczecin_radca_prawny

Wyrokiem z dnia 6 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie (sygn. akt: VI U 995/16) przyznał mojej klientce prawo do renty rodzinnej zmieniając odmowną decyzję ZUS. Sąd rozpatrywał między innymi zagadnienie braku alimentów zasądzonych od małżonka na rzecz wnioskodawczyni, oraz kwestię związaną z wydaniem przez ZUS uprzednio prawomocnej decyzji oddalającej wniosek o rentę….

Czytaj dalej

Dlaczego nauczyciel/pracownik zasadnie zwolniony może zostać przywrócony do pracy?

 radca_prawny_szczecin_wojciech_chmurak_porady_prawne_nauczyciele_prawo_do_odprawy_pozew_o_zapłatę

W jednej ze spraw rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy – w której ustalono, że zarówno przyczyna wypowiedzenia (złożonego nauczycielowi) jak i kryteria wyboru tego nauczyciela do zwolnienia istniały –  pracownik i tak został przywrócony do pracy. Jakie były ku temu powody?

Czytaj dalej

Czy można nabyć łącznie prawo do nauczycielskiej odprawy emerytalnej i odprawy z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela?

prawo_pracy_porady_prawnik_szczecin_odwołanie_od_wypowiedzenia_rozwód_alimenty_renta_wcześniesza_emerytura_emerytura_pomostowa_zus

Wyrokiem z dnia dzisiejszego (7.10.2016 r.) Sąd Rejonowy w Stargardzie (sygn. akt: IV P 61/16) zasądził na rzez mojej klientki kwotę ….tytułem odprawy. Sąd rozpatrywał dwa zagadnienie, pierwsze czy prawo do odpraw i ich kumulacja stanowi zagadnienie istotne zarówno dla nauczycieli jak i dla pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, drugie zaś czy wytoczenie powództwa z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę powoduje, że postępowanie o zasądzenie odprawy należy zawiesić….

Czytaj dalej

Czy pracownik, który nie kwestionował wypowiedzenia może dochodzić roszczeń za dyskryminacyjne rozwiązanie umowy o pracę?

wcześniejsza_emerytura_odwołanie_zus_szczecin_radca_prawny_adwokat_krus_odwołanie_od_wypowiedzenia_dyscyplinarka_stargard_

Sąd Najwyższy w swej uchwale odpowiedział na pytanie: Czy koniecznym warunkiem zasądzenia na rzecz pracownika odszkodowania z tytułu dyskryminującej przyczyny wypowiedzenia (dyskryminującej przyczyny wyboru pracownika do zwolnienia) jest wcześniejsze wniesienie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia? Sąd Najwyższy wskazał w…

Czytaj dalej

Dlaczego kolejarze, mechanicy, nauczyciele (i parę innych grup zawodowych) nie mają, choć mogą mieć wyższą emeryturę?

odwołanie_od_decyzji_zus_krus_radca_prawny_emerytura_warunki_szczególne_sąd_ubezpieczeń

Częstokroć z powodu braku znajomości przepisów prawa, i swoich uprawnień, a także wobec braku informacji ze strony ZUS (mimo obowiązku informowania obywateli o przepisach prawa, zgodnie z obowiązkami z kpa).  Uprawnieni mogą podwyższyć swoją emeryturę nawet o kilkaset złotych, z tym, że zwiększenie nie jest dokonywane wstecznie i zachodzi konieczność złożenia w tym zakresie wniosku do ZUS. Więcej szczegółów w niniejszym poście…

Czytaj dalej

,,Świadczenia rentowe z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w orzecznictwie sądów okręgu szczecińskiego”.

Drodzy czytelnicy uprzejmie informuję, że zostałem zaproszony przez Prof. Gertrudę Uściński, Prezes ZUS na debatę związaną z przeglądem emerytalnym 2016 r.  w celu wygłoszenia prelekcji pod tytułem ,,Świadczenia rentowe z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w orzecznictwie sądów powszechnych okręgu szczecińskiego.” Prelekcja odbędzie się o godzinie 13.45, gorąco zapraszam:) Cieszę się, że będę mógł powiedzieć parę słów odnośnie obserwowanej przeze mnie praktyki ZUS w zakresie przyznawania świadczeń rentowych….

radca_prawny_ZUS_szczecin_krus_renta_z_tytułu_niezdolności_do_pracy

Czy podjęcie zabronionego dodatkowego zatrudnienia oraz skierowanie aktu oskarżenia uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne pracownika?

porady_prawne_ZUS_renta_niezdolność_do_pracy_prawnik_szczecin_skuteczny_podział_majątku

Wyrokiem z dnia wczorajszego (21.09.2016 r.) Sąd Rejonowy w Białogardzie, sygn.. akt sprawy: IV P 322/14 przywrócił moją klientkę do pracy, oraz zasądził na jej rzecz kwotę 16 045,47 zł przy wydawaniu orzeczenia rozpatrując zagadnienie jak przedstawione w tytule niniejszego postu, zgodnie z prezentowaną przeze mnie wykładnią przepisów prawa….

Czytaj dalej

Czy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony musi być uzasadnione?

porady_prawne_szczecin_prawo_pracy_odwołanie_od_wypowiedzenia_umowy_o_pracę_radca_prawny_zus_kru

Odpowiedź na pytanie w tytule jest oczywista dla, każdego pracownika działu kadr. Zgodnie bowiem z art. 30 par. 3 Kodeksu pracy tylko wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinna zawierać uzasadnienie, jednakże pojawiły się w tym zakresie wątpliwości i to po stronie Sądu Najwyższego….

Czytaj dalej

Czy świadczenie przedemerytalne przysługuje tylko pracownikowi?

odwołanie_od_decyzji_zus_prawnik_szczecin_radca_prawny_zus_decyzja_renta_socjalna_świadczenie_przedemerytalne_KRUS_zus

Odpowiedź na powyższe pytanie jest prosta i jednoznaczna, gdyż wynika z treści przepisów – świadczenie przysługuje osobie, która była pracownikiem, pozostawała w stosunku służbowym, prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą, zarejestrowanej w PUP w odpowiednim terminie od ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednakże niniejszy post by nie powstał, gdyby odpowiedź była, aż tak prosta….

Czytaj dalej