Czy błąd biura rachunkowego uzasadnia przywrócenie terminu do opłacenia składek?

prawo pracy zus porady prawne szczecin wojciech chmurak adwokat radca prawny 300x200 - Czy błąd biura rachunkowego uzasadnia przywrócenie terminu do opłacenia składek?

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe przedsiębiorców, ustają od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie. Przepis dość bezwzględnie ,,wyrzuca” ubezpieczonych, którzy spóźnili się z opłaceniem składki (częściej zaś ich księgowa/biuro rachunkowe). Jednakże w uzasadnionych przypadkach ZUS na wniosek ubezpieczonego może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie. Interpretacja przepisu może być różna, tym niemniej ostatnio SN wydał ciekawy judykat dotyczący interpretacji przepisu, rozstrzygając odmiennie niż Sąd Okręgowy….

Sąd Najwyższy wskazał,  że przedmiotowy przepis nie powinien być traktowany z nadmiernym rygoryzmem .

SN przyjął interpretację przepisu zgodnie z którą nie wymaga on, aby dany przypadek był wyjątkowy i szczególnie uzasadniony, a przez przypadek uzasadniony rozumieć należy taki, który obiektywnie usprawiedliwia i tłumaczy, dlaczego składka nie została należycie opłacona.

Sprawa rozpatrywana była w stanie faktycznym w którym:

Przyczyną opłacenia składki w zaniżonej wysokości był błąd biura rachunkowego w obliczeniu wysokości składki, ponadto niedopłata dotyczyła nieznacznej kwoty 11,85 zł. Opłacenie składki w nieprawidłowej wysokości wynikało z oczywistej omyłki pisarskiej i doprowadziło do zaniżenia składki o niewielką kwotę (w stosunku do należnej składki w wysokości 273,58 zł). Sąd odwoławczy nie dopatrzył się w zachowaniu ubezpieczonej działania zamierzonego i celowego. Nie wynikało ono również z niedbalstwa czy z nieprzykładania należytej staranności do własnych, życiowo ważnych spraw. W konsekwencji, nie było uzasadnionych argumentów za odmową wyrażenia zgody na opłacenie składki po terminie ani też podstaw do stwierdzenia, że ubezpieczona nie podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie od 1 marca do 31 marca 2013 r.

Warto również wskazać na przesłanki, którymi kierował się dodatkowo Sąd tj.

  1. czy nieopłacenie składek nie miało ono charakteru działania specjalnego, mającego niejako „oszukać” system ubezpieczeń społecznych,
  2. czy w historii płatnika zdarzenie to jest jednorazowe.

Innymi słowy wykładnia przepisów o przywróceniu terminu stosowana przez ZUS nie może być nadmiernie rygorystyczna, warto przy tym walczyć przy odpowiedniej argumentacji faktycznej i prawnej z ZUS.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS/KRUS lub o zapłatę przeciwko pracodawcy/z odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, zachęcam do kontaktu.