Czy całkowicie niezdolny do pracy pracujący dostanie rentę z ZUS?

adwokat szczecin radca prawny szczecin odwolanie od decyzji zus prawo pracy porada prawna goleniow skuteczny prawnik 300x200 - Czy całkowicie niezdolny do pracy pracujący dostanie rentę  z ZUS?

W przypadku wydania przez ZUS decyzji odmownej w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Co w przypadku, gdy ZUS argumentuje, że renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy nie przysługuje, gdyż ubezpieczony pracuje?

1) Pojęcie całkowitej niezdolności do pracy.

Ustawa o emeryturach i rentach z tytułu niezdolności do pracy przewiduje, że całkowicie niezdolny do pracy jest ten kto utracił zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Tak art. 12 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS:
,,Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.”

 

Czytając literalnie treść przepisu uznajemy decyzję ZUS z której wynika, że całkowicie niezdolny do pracy pracujący nie dostanie renty z ZUS powinniśmy zgodzić się z ową decyzję – podkreślenia przy tym wymaga, że w niektórych przypadkach stopień niezdolności tj. czy częściowy czy całkowity ma wpływ na to czy renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje.

Jednakże taka literalna wykładnia przepisu nie spotkała się z aprobatą Sądu Najwyższego, w szczególności zgodnie z wykładnią zawartą w wyroku SN Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 czerwca 2019 r., sygn. I UK 79/18.

Jak w pełni trafnie wskazał SSN Maciej Pacuda:

,,– Możliwość podejmowania pracy w warunkach chronionych nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu o całkowitej niezdolności do pracy. Ta niezdolność dotyczy bowiem podejmowania zatrudnienia na ogólnym rynku pracy.”

2) Czy pogląd ten należy uznać za utrwalony?

Podobne orzeczenia Sąd Najwyższy już wydawał wskazując w nich, że:

,,Przesłanka niezdolności do jakiejkolwiek pracy odnosi się zatem do każdego zatrudnienia w innych warunkach niż specjalnie stworzone na stanowiskach pracy odpowiednio przystosowanych do stopnia i charakteru naruszenia sprawności organizmu (wyr. SN z 8.12.2000 r., II UKN 134/00 , OSNAPiUS 2002, Nr 15, poz. 369; wyr. SN z 8.5.2007 r., II UK 192/06, OSNP 2008, Nr 11–12, poz. 173; wyr. SN z 7.9.1979 r., II URN 111/79, OSNCP 1980, Nr 2, poz. 35).”

Niedawno podobne orzeczenie w tym zakresie wydał Sąd Apelacyjny w Poznaniu (Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 sierpnia 2018 r. III AUa 603/17) wskazując celnie, iż:

,,Fakt podejmowania zatrudnienia nie oznacza automatycznie braku niezdolności do pracy. Prawo do renty może bowiem przysługiwać osobie, która pomimo występujących schorzeń, kalectwa, czy niepełnosprawności i pomimo legitymowania się orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, podejmuje się zatrudnienia, pod warunkiem wykonywania pracy w warunkach pracy chronionej na specjalnie stworzonym stanowisku pracy odpowiednio przystosowanym do stopnia i charakteru naruszeń sprawności organizmu danej osoby. Innymi słowy, osoba uznana za niezdolną do pracy może być zatrudniona w warunkach pracy chronionej, bez utraty statusu osoby niezdolnej do wykonywania jakiejkolwiek pracy.”

3) Dla chcących pogłębić wiedzę w zakresie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Interesujące rozstrzygnięcie wydał również Sąd Apelacyjny w Szczecinie, które omówiłem w poście:

Czy wykonywanie jakiejkolwiek pracy pozbawia prawa do renty?

 

 

jeśli interesuje Cię również kwestia przesłanek prawa do renty, w szczególności w postaci kwalifikacji do określonej pracy, to zachęcam do zapoznania się z poniższymi postami.

Jak oceniać posiadane kwalifikacje przy prawie do renty?

Czy kwalifikacje mają wpływ na prawo do renty?

4) Czy w przypadku oddalenia odwołania od decyzji ZUS/oddalenia apelacji od wyroku Sądu/braku prawa do renty mam jakieś inne możliwości?

Czasami bywaj jednak i tak, że rentę z ZUS w związku z oddaleniem odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz apelacji, lub brakiem podstaw do wnoszenia odwołania nie otrzymamy. Czy przedmiotowe zamyka nam drogę do uzyskania świadczeń z ZUS?

Jeśli chcesz poznać odpowiedź zachęcam do zapoznania się z poniższym postem.

Co zrobić, gdy nie masz prawa do renty?

 

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu dochodzenia roszczeń (windykacji).