Czy wykonywanie jakiejkolwiek pracy pozbawia prawa do renty?

adwokat szczecin skuteczny prawnik zus krus szczecin stargard gryfino odwolanie wczesniejsza emerytura renta z tytulu niezdolnosci do pracy 300x200 - Czy wykonywanie jakiejkolwiek pracy pozbawia prawa do renty?

W związku z wyrokiem, z dnia dzisiejszego (21.09.2017 r.) Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt: III AUa 837/16 moja klientka uzyskała prawo do renty, jednym z zagadnień prawnych rozpatrywanych przez Sąd było prawo do renty w przypadku wykonywania dodatkowej pracy….

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, którzy spełnia następujące warunki:

  1. jest niezdolny do pracy;
  2. ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;
  3. niezdolność do pracy powstała w odpowiednim okresie (okresy te szczegółowo wskazano w art. 57 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy) lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Brak jakiejkolwiek z w/w przesłanek (z wyłączeniem wskazanej w pkt 3, gdyż warunku tego nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy) wyłącza możliwość uzyskania renty.

Niezdolność do pracy może być całkowita lub częściowa.

Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

W uzasadnieniu przedmiotowego rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że możność wykonywania jakiekolwiek pracy nie ma znaczenia dla stwierdzenia braku zdolności do wykonywania pracy. Istotnym jest bowiem to jakie kwalifikacje posiada ubezpieczony, oraz to czy zdolny jest do wykonywania pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. W szczególności zaś osoba posiadająca wyższe kwalifikacje nie zawsze nie jest niezdolna do pracy, jeśli może wykonywać prace wymagające niższych kwalifikacji.

Jak również na odwrót:)

Np. Pracownik fizyczny nie posiada kwalifikacji do wykonywania pracy księgowego, więc możliwość wykonywania takiej pracy nie przesądza o tym by nie był częściowo niezdolny do pracy.

Warto jednak również wskazać dla pełnego oglądu sytuacji na wyrok SN z dnia 29 czerwca 2005 r. (I UK 299/04) w którym podano, że niezdolność do wykonywania pracy dotychczasowej nie jest wystarczająca do nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli wiek, poziom wykształcenia i predyspozycje psychofizyczne usprawiedliwiają rokowanie, że mimo upośledzenia organizmu możliwe jest podjęcie innej pracy w tym samym zawodzie albo po przekwalifikowaniu zawodowym. 

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w zakresie, lub też chciał zlecić poprowadzenie sprawy z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, we wszelkich sprawach związanych z ZUS, zachęcam do kontaktu.