Czy ZUS prawidłowo naliczył Twoją emeryturę?

radca prawny szczecin adwokat szczecin odwolanie od decyzji zus w sprawie o emeryture porada prawna zus krus 200x300 - Czy ZUS prawidłowo naliczył Twoją emeryturę?

Wyrokiem z dnia 30 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: VI U 1670/17) zmienił decyzję ZUS w związku z błędnym naliczeniem kapitału początkowego. Niewątpliwie więc Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zdarza się wydawać wadliwe decyzje zaniżające wysokość emerytury. Co więc należy zrobić po otrzymaniu decyzji ZUS w sprawie wysokości emerytury?

Należy wskazać, że wadliwości decyzji ZUS w zakresie wysokości emerytury mogą mieć zróżnicowany charakter. Przedmiotowe zależy w szczególności od tego w jaki sposób i wedle jakich przepisów wyliczono wysokość naszego świadczenia. Jednym z częstych błędów ZUS jest nie uwzględnianie określonych okresów pracy w tym, także tych wynikających z dokumentacji przedłożonej przez ZUS z powodu – wadliwości w ocenie ZUS owej dokumentacji.

Przy tym należy podkreslić, że nie zawsze wskazówką odnośnie tego czy nasza emerytura została naliczona prawidłowo będzie nasze przekonanie o tym, że świadczenie jest zaniżone. Niewątpliwie jednak nieuwzględnienie określonych lat pracy np. z powodu braków w dokumentacji, albo z powodu wadliwości ustaleń poczynionych w tym zakresie przez ZUS powoduje, że zachodzić może konieczność wniesienia odwołania od decyzji ZUS.

Podkreślenia wymaga również, że w toku postępowania z odwołania od decyzji ZUS w sprawie o wysokość emeytury, w sprawie o wysokość kapitału początkowego to na ubezpieczonym spoczywa ciężar wykazania jego racji. W konsekwencji zachodzi konieczność powołania odpowiednich wniosków dowodowych, zarzutów i twierdzeń.

Warto również wskazać, że także nieprzyznanie prawa do rekmpensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych przez ZUS może stanowić uzasadnioną przyczynę odwołania. ZUS bowiem dość często kwestionuje z powodu wadliwości lub braku dokumentacji fakt wykonywania przez ubezpieczonego pracy w warunkach szczególnych. W toku więc postępowania sądowego przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych, i w toku składania uprzednio odwołania od decyzji ZUS należy wykazywać rzeczywisty charakter przedmiotowych czynności.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. Odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.