Czy ZUS jest uprawniony do kwestionowania rodzaju umowy oraz wysokości wynagrodzenia?

radca prawny adwokat szczecin usluga prawna porada prawna zwolnienia grupowe zus wczesniejsza emerytura renta 300x300 - Czy ZUS jest uprawniony do kwestionowania rodzaju umowy oraz wysokości wynagrodzenia?

Odpowiedź na przedmiotowe pytanie w świetle obserwowanej praktyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest twierdząca. Jednakże warto wskazać, iż regulacje stanowiące podstawę w/w zostały zaskarżone przez Konfederację Lewiatan do Trybunału Konstytucyjnego….

Obecnie przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się sprawa pod sygn. akt: K 5/18, link do wniosku oraz sprawy tu.

 

W judykaturze istnieje utrwalony pogląd, zgodnie z którym upoważnienie ZUS do badania treści umów cywilnoprawnych w aspekcie ich zgodności z normami prawa cywilnego wynika z art. 83 · ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 86 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jak natomiast wskazuje autor skargi:

,,Należy zauważyć, iż ustawa systemowa nie zawiera przepisu, który umożliwiałby stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie obejścia prawa lub pozorności. W szczególności regulacja prawa ubezpieczeń społecznych nie zawiera odpowiednika art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracyy°, zezwalającego na odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do stosunku pracy w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy wówczas, gdy nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 kwietnia 2010 r., oznacza to, że przepisy prawa cywilnego mogą być wprost stosowane w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych wyłącznie w wypadku wyraźnego odesłania do nich przez normę prawa ubezpieczeń społecznych (np. art. 84 ust. 1 i 8c, art. 85 ust. 1 u.s.u.s.):”

,, Mimo, że w omawianych wypadkach zakres rozstrzygnięcia ZUS zdecydowanie wykracza poza sferę prawa ubezpieczeń społecznych, to właśnie decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w istocie determinowałaby byt stosunków cywilnoprawnych, do których rozstrzygania organ ten – z samej istoty umiejscowienia go w systemie prawnym – nie jest przecież powołany.”

,,Zastosowanie norm prawa cywilnego przez ZUS w toku postępowania w przedmiocie zabezpieczenia społecznego, poprzez stwierdzenie nieważności umowy cywilnoprawnej będącej tytułem ubezpieczenia, prowadzi w efekcie do ustalenia wymiaru składki, a następnie do określenia wysokości publicznoprawnych obciążeń składkowych. Dlatego też, Wnioskodawca kwestionuje przepis art. 83 ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 86 ust. 2 pkt 2) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również jako niezgodny z art. 217 w zw. z art. 21 ust. 1, w zw. z art. 64 ust. 1 i 3, w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji.”

Rozstrzygnięcie w przedmiotowym zakresie niewątpliwie miałoby niezwykle istotne znaczenie dla rozstrzygania spraw przedmiotowego rodzaju. Przy tym warto wskazać, że autor skargi wskazuje, iż obecnie ku przedstawionej interpretacji brak odpowiednio precyzyjnych przepisów prawa, a więc owa ,,luka” mogłaby zostać zapełniona następnie przez ustawodawcę. Z tym, że – co również istotne – prawo zgodnie z jedną z rzymskich paremii nie powinno działać wstecz.

Warto również zastanowić się – w sprawach, które obecnie się toczą – nad złożeniem wniosku o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez TK.

Z tym, że co oczywiste nie jest wiadomym jakiej treści rozstrzygnięcie wyda Trybunał Konstytucyjny.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. Odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.
  3. zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.