Czy można przywrócić termin do odwołania od decyzji w sprawie odmowy przyznania emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych?

warunki szczegolne radca prawny szczecin odwolanie od decyzji zus prawnik prawo pracy skuteczny prawnik porady prawne stargard emerytura 300x200 - Czy można przywrócić termin do odwołania od decyzji w sprawie odmowy przyznania emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych?

Wyrokiem z dnia dzisiejszego ( 1.03.2017 r.) Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt: VI U 1544/16 zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS w Szczecinie przyznając mu prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych. Jednym z rozpatrywanych w sprawie zagadnień była kwestia przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, oraz kwalifikacji danego rodzaju pracy do pracy w warunkach szczególnych….

Przede wszystkim należy wskazać, że odwołania od decyzji ZUS należy składać w terminie – nie narażając się na ryzyko oddalenia odwołania z powodu przekroczenia terminu do jego złożenia, gdyż w takim przypadku w procesie sądowym z odwołania od decyzji ZUS pojawiają się dwa problemy:

  1. Merytorycznego wykazania zasadności stanowiska ubezpieczonego,
  2. Wykazania podstaw do przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji ZUS.

WAŻNE:

Zgodnie z art. 4779 Kodeksu postępowania cywilnego

1. Odwołania od decyzji organów rentowych lub orzeczeń wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności wnosi się na piśmie do organu lub zespołu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ lub zespół, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia

 

W przypadku naruszenia w/w terminu Sąd odwołanie odrzuca.

Termin ten jednak może być przywrócony w przypadku, gdy Odwołujący się naruszył termin nie ze swej winy.

Jednakże wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w odpowiednim terminie oraz należycie uzasadnić.

Ponadto, Sąd może rozpoznać odwołanie jeśli  przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się. Jednakże lepiej nie ryzykować, w szczególności mając na uwadze, że wykazanie przed sądem wykonywania pracy w warunkach szczególnych może być dość trudne i ,,lepiej” na wymienionym skupić pracę:)

W przypadku więc, gdybyś potrzebował porady prawnej w zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, lub innym zakresie albo chcesz zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym w zakresie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, z odwołania od decyzji ZUS, w tym w zakresie prawa do świadczeń przedemerytalnych, prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, o prawo do emerytury, w tym emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, odwołania od decyzji KRUS lub o zapłatę przeciwko pracodawcy, z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę ekwiwalentów, odprawy, w tym odprawy z tytułu zwolnień grupowych itp. zachęcam do kontaktu.