Czy pracownik może zostać przywrócony do pracy mimo likwidacji jego stanowiska pracy?

adwokat szczecin odwolanie od wypowiedzenia porad prawna 300x200 - Czy pracownik może zostać przywrócony do pracy mimo likwidacji jego stanowiska pracy?

W związki z wyrokiem z dnia wczorajszego (16.03.2017 r.) Sądu Okręgowego w Koszalinie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych moja klientka została przywrócona do pracy wraz z uzyskaniem kwoty 16 045,47 zł tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Jednym z zagadnień prawnych rozpatrywanych przez sąd była możliwość przywrócenia pracownika do pracy w przypadku likwidacji jego stanowiska pracy….

Przede wszystkim należy wskazać, że orzeczenie o roszczeniu innym niż dochodzone przez pracownika jest wyjątkiem od reguły związania sądu żądaniem pozwu. W rezultacie przepis art. 45 par. 2 kp należy interpretować ściśle.

Sąd dokonując ustaleń powinien zmierzać do wyjaśnienia, na ile w świetle okoliczności konkretnej sprawy restytucja rozwiązanego – w drodze wypowiedzenia umowy – stosunku pracy jest realna i czy reaktywowany w wyniku wyroku sądowego stosunek pracy ma szanse na prawidłowe funkcjonowanie (Wyrok SN z dnia 12 maja 2011 r., II PK 276/10, LEX nr 949027).

Za wymienionym mogą przemawiać wzajemne stosunki pomiędzy pracownikiem i pracodawcę, możliwość odrodzenia się sytuacji konfliktowej. Niewątpliwie na treść rozstrzygnięcia wpływ może mieć również postawa samego pracownika, w toku postępowania, a także sposób argumentowania przez niego w toku jego przesłuchania, a także stosunek pracownika do przełożonego/zarządu zakładu pracy.

Powyższe ocenia Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, jednakże, ocena ta nie może być oczywiście dowolna, a musi być poprzedzona szczegółowymi ustaleniami dotyczącymi takich okoliczności, jak rodzaj przyczyny rozwiązania stosunku pracy (“ciężkie” czy “zwykłe” naruszenie obowiązków pracowniczych, przyczyny niezwiązane z osobą pracownika itp.), podstawa orzeczenia o przywróceniu do pracy (bezzasadność zarzutów czy też naruszenie przez pracodawcę wymagań formalnych obowiązujących przy rozwiązywaniu umów o pracę), skutki mogące wyniknąć dla jednej lub drugiej strony z przywrócenia pracownika do pracy lub z zasądzenia na jego rzecz odszkodowania ( konieczność ponownego rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy, zwolnienia dobrze pracujących pracowników, możliwość odrodzenia się sytuacji konfliktowej w zakładzie pracy, pozbawienie pracownika okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia pewnych uprawnień itp.) (Wyrok SN z dnia 18 marca 2008 r., II PK 258/07, LEX nr 846571). Odmowa przywrócenia do pracy ze względu na jego niemożliwość lub niecelowość (art. 45 par. 2 kp) wymaga odpowiednich ustaleń faktycznych (wyrok SN z dnia 24 marca 1999 r., I PKN 641/98, OSNAPiUS 2000, nr 11, poz. 416). “Niecelowość” wydania orzeczenia o przywróceniu do pracy uzasadniają niewątpliwie okoliczności wiążące się z jednej strony z funkcjonowaniem zakładu pracy, z drugiej – z na tyle nagannym postępowaniem pracownika, że jego powrót do pracy byłby niewskazany (wyr. SN z 10.01.2003 r., I PK 144/02, Pr. Pracy 2003/12/23).

Przechodząc do kwestii likwidacji stanowiska pracy należy wskazać, że za nieprzywróceniem pracownika do pracy przemawia właśnie likwidacja stanowiska jej pracy – jeśli jest rzeczywista a nie pozorna – oraz konieczność restrukturyzacji zatrudnienia.

Jednakże powyższe nie jest jednoznaczne, gdy w świetle okoliczności konkretnej sprawy restytucja rozwiązanego – w drodze wypowiedzenia umowy – stosunku pracy jest realna (postanowienie SN 19-03-2012 II PK 295/11 LEX nr 1214579).

W mojej ocenie celowym i zasadnym jest także przywrócenie pracownika do pracy, gdy zwalniano kilku pracowników zajmujących podobne stanowiska, a pracownik zwalniany spełniał kryteria wyboru do zwolnienia (był lepszym pracownikiem w skrócie) niż pracownicy, którzy pozostali w pracy.

W przypadku więc, gdybyś potrzebował porady prawnej w zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, lub innym zakresie albo chcesz zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym w zakresie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, z odwołania od decyzji ZUS, w tym w zakresie prawa do świadczeń przedemerytalnych, prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, o prawo do emerytury, w tym emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, odwołania od decyzji KRUS lub o zapłatę przeciwko pracodawcy, z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę ekwiwalentów, odprawy, w tym odprawy z tytułu zwolnień grupowych itp. zachęcam do kontaktu.