Czy można wygrać z ZUS sprawę o wysokość świadczenia z tytułu wypadku przy pracy?

adwokat szczecin radca prawny szczecin zus prawo ubezpieczen spolecznych renta wczesniejsza emerytura jednorazowe odszkodowanie odwolanie od decyzji zus 300x169 - Czy można wygrać z ZUS sprawę o wysokość świadczenia z tytułu wypadku przy pracy?

Wyrokiem z dnia wczorajszego (7.06.2018 r.) Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt:  IX U 321/16) zmieniono na korzyść mojego klienta decyzję ZUS w sprawie wysokości jednorazowego odszkodowania tytułem wypadku przy pracy. Warto, więc w niektórych przypadkach wnosić odwołanie od decyzji ZUS, w szczególności w świetle moich ostatnich obserwacji, że działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stają się coraz bardziej restrykcyjne wobec ubezpieczonych….

Przede wszystkim jednak należy wskazać, że przed wniesieniem odwołania od decyzji ZUS należy przeanalizować szanse powodzenia takiego odwołania, czasami zaś szanse owe mogą być uzależnione od czynników, które nie w pełni można ocenić bez wiadomości specjalnych, lub dodatkowych informacji, jak również bez posiadania znajomości dość skomplikowanych przepisów systemu ubezpieczeń społecznych.

W rozpatrywanej przez Sąd sprawie istotną kwestią była wysokość odszkodowania za jednorazowy wypadek przy pracy.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

Art. 3 ust. 1 Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3)w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

(w szczególności).

 

Dość częstą kwestią budzącą wątpliwości jest to czy dane zdarzenie może zostać zakwalifikowane, jako wypadek przy pracy. Przy tym bardzo ważnym dla ubezpieczonego pracownika jest to jak przebiega postępowanie powypadkowe, oraz jaka jest treść protokołu powypadkowego, gdyż przedmiotowe rzutuje w znacznym stopniu na późniejsze postępowanie przed ZUS.

Jednym ze świadczeń przewidzianych ustawą jest jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy:

Art.  11.  [Jednorazowe odszkodowanie]

  1. Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.
  2. Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.
  3. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.

 

W przedmiotowym zakresie decydują na etapie postępowania przed ZUS orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS, co też jak pokazuje praktyka często może nie być adekwatne do faktycznego stanu rzeczy. W toku zaś postępowania sądowego koniecznym staje się przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych sądowych odpowiednich specjalności.

Warto, więc w przypadku, gdy nie czujesz się zadowolony z decyzji ZUS rozważyć wniesienie odwołania od decyzji ZUS, jak również dobrze skonsultować się w tym zakresie z prawnikiem oraz skorzystać z jego usług przy sporządzeniu odwołania i w toku postępowania sądowego. Dobrze przygotowane odwołanie może, bowiem zwiększać szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w toku postępowania sądowego.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej, jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. Odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.,
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.